Federalni inspektori zaštite prirode boravili u službenoj posjeti Uredu inspekcije zaštite prirode RH u Đakovu

U cilju saradnje i upoznavanja sa načinom rada inspekcije zaštite prirode Republike Hrvatske, inspektori zaštite prirode iz Federalne uprave za inspekcijske poslove su, zajedno s glavnim federalnim inspektorom Muhamedom Hodžićem bili u službenoj posjeti Uredu inspekcije zaštite prirode RH u Đakovu, od 20.09. do 22.09.2016. godine.

Tom prilikom su domaćini ove posjete Krešimir Ilić, načelnik Sektora i mr.sc. Željko Vuković, viši inspektor – specijalist prezentirali rad inspekcije zaštite prirode, kao i rezultate koje je u dosadašnjem radu ova inspekcija postigla.

Poseban naglasak prilikom posjete bio je na prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama i CITES konvenciji. CITES predstavlja međunarodni pravni okvir kojim se reguliše prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, pri čemu se mora osigurati da međunarodna trgovina divljim životinjama i biljkama ne prijeti opstanku tih vrsta u divljini. Sama Konvencija donesena je 1973. godine i stupila na snagu 1975. godine, a 183 države svijeta među kojima je i Bosna i Hercegovina, članice su sporazuma.
  
EU ima važnu ulogu u suzbijanju te trgovine jer je Evropa trenutno ciljno tržište i centar za nezakonitu trgovinu u tranzitu prema drugim regijama, a isto je tako i regija u kojoj se nabavljaju određene vrste kojima se nezakonito trguje. Kako je Hrvatska susjedna zemlja, a članica je Evropske unije od 2013. godine, ova saradnja je od posebnog značaja. U svojim nastojanjima da spriječi nezakonitu trgovinu divljim životinjama, biljkama i proizvodima dobivenim od njih, Evropska unija je nedavno donijela Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom. 

U Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nadležno je za provedbu CITES konvencije ali i EU uredbi o trgovini divljim vrstama i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama. S druge strane, u BiH još uvijek nisu uspostavljeni neophodni mehanizmi koji bi se bavili provedbom zakona, a Zakon o zaštiti prirode obuhvata i Prekogranični promet i trgovinu zaštićenim divljim vrstama/podvrstama.

Tokom ove posjete inspektori su imali priliku vidjeti kako oblast zaštite prirode funkcioniše i na koji način se vrše inspekcijski nadzori i nadzori čuvara prirode i to kroz posjetu zaštićenom području Park prirode Kopački rit, Zoo-vrtu u Osijeku i Centru za zbrinjavanje zaštićenih životinja u Ruščici.