Federalni granični inspektori prisustvovali TAIEX radionici i ekspertnoj misiji za uspostavljanje marketinških standarda za voće i povrće

Federalni granični inspektori su u periodu od 27. do 31. maja 2019. godine prisustvovali TAIEX radionici i TAIEX ekspertnoj misiji za uspostavu tržišnih standarda za voće i povrće, koju je u Banjaluci organizovalo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim entitetskim institucijama i uz podršku Generalnog Direktorata za proširenje Europske zajednice, koristeći instrument TAIEX.

Cilj TAIEX radionice – upoznavanje učesnika sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 o sektoru voća i povrća – realizovan je kroz predavanja dva EU eksperta, gospođe Viere Baricicove, višeg eksperta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Slovačke i gospodina Guy Lambrechts, višeg eksperta Tržišta i lanca snabdijevanja hranom (tim za koordinaciju politike Flaminske Vlade) Odjeljenja za poljoprivredu i ribarstvo iz Belgije.

Svrha ekspertne misije TAIEX-a je  usklađivanje tržišnih standarda voća i povrća u Bosni i Hercegovini sa zahtjevima EU uvođenjem tržišnih standarda za svježe voće i povrće i olakšavanje međunarodne trgovine kroz primjenu i pravilno tumačenje marketinških standarda.

Učesnici su četvrtog radnog dana posjetili granični prelaz Bosanski Šamac radi procjene sistema kontrole na licu mjesta. Tom prilikom  održan je sastanak s federalnim inspektorima iz Sektora granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Krajnji cilj – definisanje odgovornosti, zadataka i nadležnosti inspekcija na različitim nivoima, realizovan je posljednjeg dana  izradom izvještaja ekspertne misije.

 

– KRAJ –

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba