Federalni granični inspektor na GP Međunarodni aerodrom Sarajevo zabranio uvoz pošiljke boje za obrve

U decembru 2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Graničnom prijelazu Međunarodni aerodrom Sarajevo je, u postupku utvrđivanja ispravnosti pošiljke, naložio laboratorijsku analizu uzorka boja za obrve porijeklom iz Ruske Federacije.

S obzirom da je analizom i superanalizom uzorka utvrđeno da analizirani uzorak mikrobiološki ne odgovara članu 106. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet i članu 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. Novine F BiH br. 2/92 i 13/94), uvoz pošiljke ukupne količine 55 kg je zabranjen.