Zakon o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, broj: 85/07)