Zakon o štrajku (“Službene novine FBiH”, broj: 14/00)