Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima (“Službeni list SRBiH”, broj: 2/91)