U sjedištu FUZIP u Sarajevu održan godišnji sastanak vodnih inspektora u FBiH

Dana 23.5.2022. godine, na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora, u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak federalnih, kantonalnih i općinskih vodnih inspektora, kojem su također prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save.

Glavna tema sastanka bila je nezakonito odlaganje i deponovanje zemljanog i kamenog materijala i komunalnog otpada u vodotoke I i II kategorije i njihova vodna dobra.

“Naime, tokom inspekcijskih nadzora uočeno je da pravne i fizičke osobe često vrše nezakonito deponovanje zemljanog i kamenog materijala i komunalnog otpada u korita i vodno dobro uz vodotoke rijeka i na taj način direktno onemogućavaju kontrolirani i neškodljivi protok vode, čime povećavaju ugroženost ljudi i materijalnih dobara štetnim djelovanjem voda, odnosno poplavama i erozijom površinskih voda”, izjavio je glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić.

S obzirom na važnost i aktuelnost ovog pitanja, na sastanku su doneseni zaključci i prijedlozi na osnovu kojih će se nadležnim federalnim, kantonalnim i općinskim ogranima uputiti inicijative za osiguravanje preduvjeta za kvalitetniju primjenu  Zakona o vodama FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 70/06) radi postizanja ciljeva upravljanja vodama  –  dobrog stanja i ekološkog potencijala površinskih i podzemnih voda, vodnih i uz vodu vezanih ekosistema, umanjenje šteta prouzrokovanih raznim štetnim djelovanjem voda, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kvalitete za razne namjene i podsticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvorišta i njihove kvalitete.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

2 thoughts on “U sjedištu FUZIP u Sarajevu održan godišnji sastanak vodnih inspektora u FBiH

  1. Povratni ping: seo site planner

Comments are closed.