U sjedištu FUZIP održana prva sjednica Stručnog kolegija pod rukovodstvom direktorice Ivane Prvulović

Dana 5.7.2024. godine je u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održana prva sjednica Stručnog kolegija Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) pod rukovodstvom direktorice Ivane Prvulović.

Nova direktorica FUZIP je sudionicima Stručnog kolegija kojeg čine rukovodioci organizacionih jedinica – 11 glavnih federalnih inspektora i sedam (7) pomoćnika direktorice, predstavila svoju viziju i prioritete za predstojeći period, uz naglasak da Federalna uprava za inspekcijske poslove ima ključnu ulogu u osiguravanju vladavine prava i zaštiti javnog, ali i pojedinačnih interesa građana i poslovnih subjekata

Dnevni red prve sjednice Stručnog kolegija FUZIP kreiran je na temelju osnovnih ciljeva u budućem radu FUZIP usmjerenih na jačanje integriteta i osiguranje efikasnosti i transparentnosti rada, digitalizaciju i modernizaciju, edukaciju i razvoj uposlenika te poticanje i unapređenje interne i eksterne komunikacije.

Shodno tome, na sjednici su razmatrana pitanja koja se odnose na inkluzivno informisanje i razmjenu podataka, unapređenje procesa izvještavanja, status realizacije projekta E-uprave u FUZIP, ujednačavanje praksi izdavanja prekršajnih naloga i osiguranja njihove potpune realizacije te racionalno upravaljanje imovinom i voznim parkom, a iz rasprava je proizašao niz zaključaka za unapređenja rada.

Posebno je razmatran izvještaj o radu u periodu januar – juni 2024. godine te status realizacije Programa pojačanih inspekcijskih nadzora na području FBiH za period mart – avgust 2024. godine.

Direktorica Prvulović je pozvala na unapređenje procesa i rezultata rada u provođenju nadležnosti FUZIP i funkcionisanju inspekcijskih nadzora u FBiH u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima.

– K R A J –