U prvom kvartalu 2021. godine, inspektori FUZIP izvršili 32.160 inspekcijskih nadzora

 

 

 

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je u vršenju redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u periodu od početka januara do kraja marta 2021. godine ostvarila sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 32.160 inspekcijskih nadzora, od toga 30.244 u prekograničnom i 1.916 u unutrašnjem prometu;
  • sačinjeno je 1.718 zapisnika, uzeto 1.099 uzoraka, te izdato 506 fitocertifikata;
  • izdata su ukupno 31.063 rješenja, od kojih 30.244 u prekograničnom i 819 u unutrašnjem prometu;
  • utvrđena su 324 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 532.368,00 KM;
  • naplaćeno je ukupno 1.019.874,50 KM na ime taksi i naknada u prekograničnom prometu roba;
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 519.143,10 KM na ime naknada za vode, zrak i ambalažni otpad te pripadajuće takse;
  • donesene su 4 zabrane uvoza u BiH robe ukupne vrijednosti oko 120.000,00 KM, čime je spriječeno stavljanje na tržište i upotreba nedozvoljenih ili neispravnih proizvoda.

 

U smislu javnosti i transparentnosti rada FUZIP, u posmatranom periodu je:

  • pripremljeno i dostavljeno 27 odgovora na zahtjeve za slobodan pristup informacijama (shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama FBiH);
  • izdato i na našoj web stranici www.fuzip.gov.ba objavljeno 15 saopćenja za javnost, te odgovoreno na 36 medijskih upita;
  • odgovoreno na svih 7 zastupničkih pitanja upućenih od strane zastupnika federalnih, kantonalnih i općinskih parlamenata/skupština.

 

U prvom kvartalu 2021. godine je putem e-maila zaprimljeno 195 prijava građana i zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora, a putem protokola FUZIP je evidentirano ukupno 1.823 predmeta. Istovremeno, Sektor za zastupanje je u periodu od 1.1. do 31.3.2021. godine pristupio na ukupno 201 usmeni pretres pred općinskim sudovima na području cijele Federacije BiH, u kojim su sudovi donijeli rješenja kojima su izrekli ukupno 139 novčanih kazni u ukupnom iznosu od 95.850,00 KM, 20 uvjetnih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 29.300,00 KM, dok u 20 predmeta još uvijek nisu donesena rješenja suda. 

Inspekcijske nadzore su vršili svi inspektorati Uprave, u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma i ugostiteljstva, te sektor granične inspekcije u prekograničnom prometu u oblastima sanitarne, fitosanitarne i tržišne inspekcije. Ukupni finansijski efekti rada federalnih inspektora u prva tri mjeseca 2021. godine iznose 2.071.385,60 KM.

U osvrtu na rezultate rada, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove gospodin Anis Ajdinović je izjavio: „Imajući u vidu nadležnosti FUZIP u smislu kontrole važećih higijensko-epidemioloških mjera u FBiH koje se provode putem federalnog zdravstvenog inspektorata i dodatnog broja raspoloživih inspektora koji su dobili ovlaštenje za vršenje sanitarnog nadzora u unutrašnjosti, 2021. godinu smo započeli intenzivnijim fokusom na redovne aktivnosti federalnih inspektorata, koje su zbog našeg prioritetnog angažmana na suzbijanju virusa u određenoj mjeri morale biti stavljene u drugi plan, ali nipošto nisu bile zanemarene.

Akcenat je, kao i uvijek, na borbi protiv sive ekonomije, zaštiti okoliša, kontroli poticaja u poljoprivredi, ispunjavanju zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom, a s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, okoliša, prava potrošača i poštivanja zakonitosti u poslovanju privrednih subjekata u FBiH čije je djelovanje u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove“.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

 Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

  – KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba