U mjestu Perin Han kod Zenice osigurana zakonom utvrđena zaštita ceste i cestovnog zemljišta

Na osnovu podneska Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona od 6.5.2022. godine, kojim je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na nadležno postupanje proslijeđen zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za poduzimanje mjera vezanih za kontrolu zakonitosti izgradnje potpornog zida kod privatnog stambenog objekta u mjestu Perin Han, Grad Zenica, Federalni saobraćajni inspektorat je, putem federalnih inspektora za ceste, u drugoj polovini mjeseca maja vršio inspekcijski nadzor na pomenutoj lokaciji u cestovnom pojasu magistralnog ceste M-17, o čemu su sačinjena četiri zapisnika.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je predmetni zid ispred parcele u privatnom vlasništvu izgrađen od strane preduzeća Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, po nalogu investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u cesti i cestovnom pojasu magistrane ceste M-17 kojim upravlja preduzeće JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, te da za izgradnju zida nije pribavljeno odobrenje upravitelja ceste – preduzeća JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, niti je ista bila planirana projektom, što je u suprotnosti s članom 67. stav 1. i članom 64. stav 1. Zakona o cestama FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 12/2010, 16/2010 – ispr. i 66/2013).

Shodno tome, postupajući inspektori su dana 27.6.2022. godine, na osnovu člana 117. Zakona o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/2014 i 19/2017 – odluka US) rješenjem donijeli upravnu mjeru kojom je preduzeću JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, kao ovlaštenom upravitelju, naloženo uklanjanje nezakonito izgrađenog betonskog zida i dovođenje zemljišta u prvobitno stanje. 

Nakon što je Rješenje postalo pravosnažno, ovlašteni upravitelj JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo je dana 16.9.2022. godine pristupio izvršenju upravne mjere, o čemu su blagovremeno obaviješteni postupajući federalni inspektori za ceste Federalnog saobraćajnog inspektorata. Troškovi uklanjanja bespravno izgrađenog zida padaju na teret investitora – JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

– KRAJ –

Federalni saobraćajni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje; upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture; zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; odvijanje javnog prevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rent-a-car, prijevoz za lične potrebe i dr.); licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem cestovnom prometu; rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom; provođenje propisa u međunarodnom i međuntitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe; izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja, uređaja i opreme; odvijanje željezničkog saobraćaja i provođenje mjera sigurnosti u željezničkom saobraćaju; sistem veza i njegovo funkcionisanje; sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu; žičarama, dizalima i cjevovodnim transportom; zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu; poštanski saobraćaj; vršenje javnih ovlasti od strane pravnih lica iz oblasti saobraćaja; nadzor i kontrola podzemnih instalacija; obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom. U sastavu Federalnog saobraćajnog inspektorata djeluje sedam (7) inspektora. Inspektoratom rukovodi glavni saobraćajni inspektor po ovlaštenju Tomislav Mikulić.