Saopćenje za javnost 30.8.2022. godine

Modaliteti unapređenja saradnje federalnih i kanotnalnih inspekcija: Održan sastanak između predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcija SBK

 

  Na poziv  premijera Vlade SBK gosp. Lendo Tahira i ministra privrede SBK gosp. Hrnjić Nisveta danas je u prostorijama Vlade SBK u 10,00 sati održan radni sastanak direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove gos. Ajdinović Anisa i premijera Vlade SBK gosp. Lendo Tahira, te su istom prisustvovali pretstavnici Federalnog tržišnog inspektorata, Federalnog zdravstvenog inspektorata i inspektorata za hranu, Federalnog šumarskog inspektorata i Federalnog vodnog inspektorata, te pretstavnici Ministrastva privrede SBK, Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK i Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštiti okoliša, povratka i stambenih poslova SBK sa nadležnim inspekcijama.

  Osnovna tema i povod sastanak su bili aspekti unapređenja i saradnje resornih federalnih i kantonalnih inspekcija SBK. Stalna komunikacija i kontinuitet u razvijanju saradnje ostaje prioritetan zadatak i temelj uspostavljenih odnosa federalnih i kantonalnih inspekcija.

  Jedna od tema ovog radna sastanka su modaliteti unapređenja rada kantonalnih inspekcija SBK po uzoru na tehnike i moderna informatička rješenja, koja kroz projekte ostvaruje Federalna uprava za inspekcijske poslove, uz stalno insistiranje na edukaciji mladih kadrova i opredjeljenje za jačanje kapaciteta i profesionalnog i etčkog profila na kojem se gradi autoritet inspektora, što su centralna pitanja kako su istakli permijer Lendo i ministar Hrnjić.

„Različiti aspekti povezanosti i razmjena podataka između inspekcijskih organa u Federaciji BiH doprinose sinhronizovanom pristupu u provođenju inspekcijskih nadzora i harmonizaciji inspekcijskih praksi u Federaciji BiH, što je zasigurno modus operandi za bolju učinkovitost inspekcije na području Federacije BiH “, zaključio je direktor Ajdinović.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba