Pojačani inspekcijski nadzori vodne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove

Inspektorat vodne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove od 01.04.2016. godine, vrši pored redovnih i pojačane inspekcijske nadzore u komunalnim preduzećima na području svih 10 (deset) Kantona u FBiH.

Pojačani inspekcijski nadzori prevashodno su usmejreni na kontrolu zakonitosti zahvatanja vode za javno vodosnadbijevanje i kontrolu zakonitosti ispuštanja urbanih otpadnih voda u površinske vode, kontrolu vodnih akata i postupanje po uslovima iz vodnog akta kao i provođenje odluka o zaštitnim zonama.

U toku inspekcijskog nadzora, federalni vodni inspektori su izvršili obilazak izvorišta, kontrolisali da li subjekti nadzora posjeduju Rješenje o vodnoj dozvoli za zhvatanje vode, da li su izvorišta na adekvatan nacin ograđena zaštitnom ogradom, je li zaština zona obilježena na pravilan nacin, da li tabla sa upozorenjima sadrži sve zakonom propisane podatke, postoji li stalni elektronski ili video nadzor, jesu li ugrađeni mjerači protoka na zahvatnom cjevovodu, da li se mjerači protoka redovno baždare u skladu sa propisima, vode li subjekti nadzora propisane evidencije o zahvačenim količinama vode i „ZV“ obrazac i da li se redovno i pravovremeno vrši uplata opće i posebnih vodnih naknada za korištenje i zaštitu voda. Također je izvršen obilazak i postrojenja za prečišćavanje urbanih otpadnih voda gdje se kontrolisalo da li subjekti nadzora posjeduju vodnu dozvolu za ispuštanje urbanih otpadnih voda, da li se redovno vrši monitoring otpadnih voda i da li se postupa u skladu sa ostalim uslovima iz vodnog akta.

Izvršeno je 79 inspekcijskih nadzora i sačinjeno 42 zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Na osnovu zatečenog stanja kontrolisanim subjektima nadzora izdato je ukupno 44 prekršajna naloga u finansijskom iznosu od 115.500,00 KM.

Također, u gore istaknutom vremenskom periodu subjektima nadzora izdato je ukupno 32 rješenja i izrečeno je ukupno 113 upravnih mjera.

Koristimo priliku da napomenemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, a sve dok se ne konstatuje da je stanje u predmetnim oblastima nadzora poboljšano i unaprijeđeno.

5 thoughts on “Pojačani inspekcijski nadzori vodne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove

  1. Povratni ping: Look At This
  2. Povratni ping: capuchin monkey for sale
  3. Povratni ping: fórmula negócio online
  4. Povratni ping: unieke reizen

Comments are closed.