Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine na suzbijanju rada “na crno”

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 16.sjednici održanoj 24.08.2011.godine u Mostaru razmatrala i prihvatila Plan pojačane kontrole rada “na crno” na teritoriju FBiH, koji se operativno treba realizirati u svim kantonima. Pojačani inspekcijski nadzori na suzbijanju rada “na crno” bit će provedeni u Federaciji BiH počev od 12.09.2011.godine. Nadzori će biti prvenstveno usmjereni na sprečavanju angažovanja radnika bez zaključenog ugovora o radu, odnosno rada “na crno”.

U cilju poštivanja provedbe preventivnih aktivnosti prema subjektima nadzora ova Uprava provodi petnaestodnevnu javnu kampanju putem printanih i elektronskih medija, te putem bilboard-a, a u cilju upoznavanja subjekata nadzora da izvrše svoje zakonske obaveze kako bi bili pošteđeni propisanih zakonskih sankcija za prekršaje iz radnih odnosa. Prošlogodišnja iskustva su pokazala da se i pored provedenih preventivnih mjera kod pojedinih subjekata nadzora susrećemo sa kršenjem Zakona o radu u smislu angažovanja radnika bez zaključenog ugovora o radu.
U planiranim inspekcijskim aktivnostima učestvovat će veći broj inspektora iz cijele Federacije (kantonalnih i federalnih) a isti će biti raspoređeni u mješovitim timovima i kantonima koji nisu domicilno mjesto rada inspektora, kako bi preduprijedili mogući faktor pristrasnosti. U aktivnostima pojačanog nadzora bit će angažovani inspektori rada i tržišni inspektori iz svih kantona, a također će biti angažovani i porezni inspektori kao i inspektori drugih inspekcija kao što su saobraćajne, veterinarske, šumarske i druge nadležne inspekcije. Predmet inspekcijskog nadzora bit će subjekti nadzora sa područja cijele Federacije BiH gdje će pored navedenog biti obavljene kontrole provedbe Zakona o fiskalnim sistemima u F BiH i njegova primjena sa aspekta poštivanja propisanih rokova. U okviru naglašenih inspekcijskih aktivnosti očekujemo i pomoć revnosnih građana koji mogu ukazati na nezakonitosti iz nadležnosti resornih insepekcija putem dežurnog telefona 033/ 22 66 44. Svaku od prijava od strane građana koji se mogu obratiti i putem e-mail adrese: info@fuzip.gov.ba ozbiljno ćemo razmotriti i postupiti u skladu sa propisanim nadležnostima. Inspekcijske mjere koje će inspektori preduzimati ukoliko utvrde postojanje nezakonitog djelovanja privrednih subjekata sastojat će se od izdavanja prekršajnih naloga tj. novčanog kažnjavanja, donošenja rješenja o otklanjanju nedostataka, a u situacijama težeg kršenja zakona primjenjvat će se i mjere privremene zabrane rada i pečačenja objekata.
Nosilac provođenja pojačane kontrole rada “na crno” je Federalna uprava za inspekcijske poslove, a u aktivnosti će biti uključene kantonalne uprave za inspekcijske poslove i nadležni organi za inspekcije u sastavu kantonalnih ministarstava, Porezna uprava FBiH, Federalni i kantonalni zavodi za zapošljavanje, Jedinica za podršku FMUP-a, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo sigumosti BiH (Odjel za strance), Federalni zavod PIO-MIO, kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje, te Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.