Pojačane inspekcijske kontrole inspekcija Federacije na primjeni Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

Dana 19.05.2014.godine Vlada Federacije je na 47. hitnoj sjednici donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kojom je propisano da se za pojedine proizvode zadržava zatečena cijena na dan 14.05.2014.godine.
Upozoravamo sva privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu malo da su obavezna postupiti u skladu sa navedenom Odlukom Vlade Federacije, te cijene svih proizvoda navedenih na Listi proizvoda u nadležnosti Federacije BiH, kantona, općina i grada koji su propisani odredbama Zakona o kontroli cijena i osnovnih životnih namirnica, osnovnih higijenskih potrepština i drugih proizvoda, primjenjivati na nivou zatečenom na dan 14.05.2014.godine.
Federalna uprava za inspekcijske poslove je sve svoje kapacitete stavila u funkciju neposredne kontrole navedene Odluke Vlade FBiH, te o tome obavjestila sve Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i druge kantonalne organe nadležne za vršenje inspekcijskih poslova, u cilju vršenja koordiniranih zajedničkih pojačanih inspekcijskih nadzora. Ukoliko se u postupku vršenja inspekcijskih kontrola utvrdi da određeni subjekti ne poštuju navedenu Odluku Vlade FBiH isti će biti oštro sankcionisani.
Na ovaj način želimo skrenuti pažnju građanima Federacije Bosne i Hercegovine da ne nasjedaju na dezinformacije o mogućim nestašicama , te da ne stvaraju bespotrebne zalihe bilo koje vrste životnih namirnica, jer ova Uprava ima čvrste garancije od strane velikih privrednih društava koji se bave trgovinom na veliko i malo, da u Bosni i Hercegovini postoje dovoljne zalihe svih vrsta životnih namirnica. Jedini problem u ovom trenutku bi mogao predstavljati neprohodnost pojedinih putnih komunikacija kojim bi bio izvršen transport roba. Ovim putem želimo saopćiti da su granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove također stavljene u funkciju stalnog ubrzanog rada u postupku inspekcijskog nadzora roba pri uvozu i izvozu, a pogotovo za pošiljke roba humanitarnog karaktera koje pristižu u Bosnu i Hercegovinu.

Više informacija