Plan službenih kontrola farmi/imanja goveda, ovaca koza i dr. u FBiH za 2024. godinu

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode.en

U skladu s članom 28. Zakona o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14 i 19/17 – odluka US) i Planom rada FUZIP za 2024. godinu, Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela je operativni Plan službenih kontrola farmi/imanja goveda, ovaca, koza i dr. u FBiH za 2024. godinu, s ciljem osiguravanja nepristrasnosti, kvalitetnog provođenja i dosljednosti službenih kontrola koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani, propisa o hrani za životinje, propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i drugih propisa utvrđenih međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina.

Plan je izrađen na osnovu metodologije propisane Uputstvom o metodologiji određivanja minimalne učestalost službenih veterinarskih kontrola na farmama goveda, ovaca i koza, a za njegovo provođenje su nadležne veterinarske inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove, te kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog, Zapadno-hercegovačkog, Kantona Sarajevo i Kantona 10, kao i veterinarske inspekcije pri ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjebosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Za izradu Plana su korišteni službeni podaci o farmama iz Državne baze podataka pri Uredu za veterinarstvo BiH, a za odabir farmi koje će biti predmetom kontrole će se dodatno koristiti i podaci s kojima raspolažu nadležna tijela, a koji se odnose na realizaciju godišnje naredbe, pojavu bolesti, poticaje, držanje drugih vrsta životinja, uklanjane nusproizvoda, veterinarsku zaštitu okoliša, itd.

Plan će se provoditi u periodu januar – decembar 2024. godine, prema razrađenoj mjesečnoj dinamici po kantonima i gradovima. Kantonalna tijela koja provode plan dužna su Federalnom veterinarskom inspektoratu dostavljati kvartalni izvještaj o obavljenim kontrolama, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će sve izvještaje objediniti i dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Uredu za veterinarstvo BiH i Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Plan je dostupan putem linka: Plan službenih kontrola farmi/imanja goveda, ovaca, koza i dr. u FBiH za 2024. godinu

-KRAJ-