Održan sastanak s predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Dana 27.11.2017 godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i članova  menadžmenta Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Povod sastanka bio je razgovor u vezi  daljih aktivnosti u implementiranju usvojenog Plana integriteta Federalne uprave. Naime, imajući u vidu značaj Federalne uprave kao kontrolnog organa, zbog prirode poslova koji su u nadležnosti  Uprave, od  svih uposlenika, a naročito  članova menadžmeta, i glavnih federalnih inspektora koji rukovode Inspektoratima,  upravo se i  očekuje maksimalna posvećenost jačanju integireta, transparentnog rada i poštivanja standarda profesionalne etike.

O značaju ovog sastanka, govori činjenica da je ispred Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, učešće uzeo lično direktor Agencije, gdin. Hasim Šabotić, koji je  zajedno s kolegicom, g-đom Ilmom Vranac, stručnom savjetnicom za planove intergriteta, dao konkretne i korisne upute, kako da aktivnosti koje su definisane Planom integriteta Federalne uprave, budu zaista i provedene u skladu sa zadatim mjerama, izvršiocima i rokovima za njihovu realizaciju.

Direktor Šabotić je pohvalio zainteresovanost Uprave za ovakav vid saradnje sa APIK-om, zatim izrazio pohvalu za precizno definisane mjere, faktore rizika i utvrđene aktivnosti na kojima moraju raditi uposlenici Federalne uprave, kao i odlučnost da  Uprava sa krajnjom  ozbiljnošću pristupa  realizaciji ovog važnog dokumenta.

Istakao je da uspjeh implementacije Plana integriteta Federalne uprave ne zavisi samo od direktora, glavnih federalnih inspektora i užih članova menadžmenta,  nego od ozbiljnog pristupa i zalaganja na poštivanju standarda profesionalne etike, efikasnosti rada i preveniranja svakog vida nezakonitog djelovanja od strane  svih federalnih inspektora.

S tim u vezi, naglasio je značaj  uske saradnje između ova dva organa,  kao i  važnost edukacije o suzbijanju  korupcije, te je i ponudio  i stavio na raspolaganje kadrove APIK-a za izvođenje obuke za sve federalne inspektore i uposlenike Federalne uprave za inspekcijske poslove u narednom periodu.