Nastavak provođenja Common Assessment Framework modela u FUZIP: Prioritizacija po kriterijima za unapređenje

U okviru usvojene dinamike aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove na uspostavljanju COMMON ASSESMENT FRAMEWORK modela upravljanja kvalitetom, danas je uz podršku Agencije za državnu službu Federacije BiH, sa CAF radnom grupom održana radionica na temu prioritizacije daljih aktivnosti za unapređenje internih procesa, a na osnovu usvojenog Izvještaja o samoprocjeni i predstavljanja aktivnosti po kriterijima.

CAF aktivnosti i implementaciju unutar Federalne uprave za inspekcijske poslove provodi radna grupa koju čine sekretarka Uprave, glavni federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektor, federalni inspektor zaštite prirode, stručni savjetnik iz Sektora za opće i pravne poslove, šef pisarnice, drugi predstavnici namještenika i šef Odsjeka za plansko-analitičke poslove u svojstvu menadžera projekta.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 16. maja 2022. godine zvanično otpočela uvođenje CAF-a, kada je potpisala sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta “Potpunog upravljanja kvalitetom u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove” sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH i vremenskim okvirom implementacije u periodu od maja 2022. do marta 2023. godine.

COMMON ASSESMENT FRAMEWORK – CAF predstavlja uvođenje posebne tehnike upravljanja kvalitetom u organima javne uprave odnosno besplatni efektivni alat za unapređenje svih organizacionih aspekata upravljanja i kvalitativnog unapređenja svih poslovnih procesa u vezi s provođenjem zakonom predviđenih nadležnosti pri zaštiti javnog i privatnog interesa.

– KRAJ –