Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru federalnih zdravstvenih inspektora u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove pismenim zahtjevom obratilo se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hecegovačko-neretvanskog kantona  za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti zdravstvene inspekcije u Sveučilišnoj bolnici Mostar u Mostaru. Predstavka se odnosila na slučaj smrti nedonoščadi u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici  Mostar, na klinici za dječije bolesti – Odjel za intezivno liječenje i neonatologiju.

Federalni zdravstveni inspektori su dana 26.09. i 27.09.2016 godine izvršili inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvene inspekcije zajedno sa kantonalnom sanitarnom inspektoricom koja je vršila inspekcijski nadzor iz oblasti koju kontroliše sanitarna inspekcija na Odjelu za intezivno liječenje i neonatologiju u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora te naknadno dostavljene dokumentacije i uvida u dokumetaciju u vezi prijava zaraznih bolesti, konstatovano je  sljedeće:

Izvršen je uvid u dostavljenu medicinsku dokumentaciju za osam nedonoščadi. Inspekcijskim nadzorom konstatovano je  da su sve bebe-nedonoščad smještene na Odjel za intenzivno liječenje u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. U toku boravka na Odjelu za intenzivno liječenje dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja nedonoščadi te se na osnovu kliničke slike ordinira odgovarajuća antibiotska terapija i uzimaju uzorci na hemokulturu. Nakon ponovljenih nalaza hemokulture kod svih nedonoščadi koja su smještena na ovom odjelu izolovana je bakterija Klebsiella pneumoniae (sloj ESBL), a u jednom slučaju iz nalaza brisa vrha katetera – izolovana Klebsiella pneumoniae.

Pored sprovedene antibiotske terapije, četvero nedonoščadi  je umrlo, a četvero nedonoščadi koje je imalo sličnu kliničku sliku uz pojavu simptoma sepse je izliječeno.

Inspektorima su za vrijeme nadzora predočene uputnice za Odjel za patologiju radi vršenja obdukcije za umrlu nedonoščad. Od četvoro umrle nedonoščadi, uz pristanak i na zahtjev roditelja, izvršena je  obdukcija jednog novorođenčeta, te se čeka nalaz obdukcije koji se federalnim  zdravstvenim inspektorima treba  dostaviti .

Dana 4.10. 2016 godine federalni zdravstveni inspektori su izvršili  uvid u  protokole  i prijave u  Zavodu za javno zdravstvo HNK Mostar te konstatovali da je Zavod dana 27.09.2016 godine zaprimio osam prijava bolničke infekcije koje je ispunio ordinirajući ljekar Odjela za neonatologiju i intezivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prema Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija na Obrascu broj 1 koji je nepotpun u smislu da nedostaju podaci koji se odnose na dijagnozu, terapiju, ishod, datum smrti i napomene bolničke komisije. Prema istom Pravilniku na Obrascu 2 – uzročnici bolničke infekcije – pod tačkom 6. zaokružena je Klepsiella spp. na svih osam prijava.

Federalni zdravstveni inspektori će, shodno zakonskoj regulativi koju primjenjuju i  u okviru svojih nadležnosti, poduzeti zakonom propisane mjere, te će o svemu utvrđenom u toku vršenja inspekcijskog nadzora biti obaviješteno nadležno tužilaštvo.