Federalni saobraćajni inspektorat tokom ljeta vršio kontrolu odvijanja i sigurnosti plovidbe na Neretvi, Jablaničkom jezeru i u Neumskom zaljevu

Na osnovu godišnjeg plana rada inspektorata, plana pojačanih inspekcijskih nadzora Federalnog saobraćajnog inspektorata za 2023 godinu, te naloga direktora Uprave, federalni inspektori za sigurnost plovidbe po ovlaštenju su u srpnju 2023. godine vršili inspekcijske nadzore na rijeci Neretvi , u kolovozu na Jablaničkom jezeru i Neumskom zaljevu, a  s ciljem provedbe Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/05), kao i podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog zakona. Težište inspekcijskih nadzora odnosilo  se prvenstveno na kontrolu odvijanja i sigurnost plovidbe  plutajućim objektima-splavovima, čamcima i skuterima (jet ski),  radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za osposobljenost upravljanja plovilom, kao i da li plovilo ima propisane važeće isprave i da li se prijevoz osoba plutajućim objektima-splavovima obavlja uz posjedovanje odobrenja za rad nadležnih općinskih organa, odnosno posjedovanje rješenja (odobrenja) za pružanje rent-a-boat usluga.

Zbog povećanog rizika po sigurnost plovidbe usljed neodgovornog ponašanja vlasnika i vozača plovila, težište kontrole je prije svega bilo na kontroli posjedovanja uvjerenja za upravljanje čamcima i vodenim skuterima, te kontroli utvrđivanja osposobljenosti za plovidbu čamcima, brodicama i drugim plovilima. Sva plovila u saobraćaju moraju ispunjavati sve zakonom propisane uslove za plovidbu – biti osposobljena za plovidbu, registrirana kod nadležne kapetanije i periodično pregledana u skladu sa zakonom, a osobe koje upravljaju čamcima, brodicama a osobito vodenim skuterima, moraju imati uvjerenja o položenom ispitu za upravljanje plovilima“ izjavio je Tomislav Mikulić, glavni saobraćajni inspektor.

Prilikom inspekcijskih nadzora najčešće konstatovane nepravilnosti ogledale su se u:

  • neposjedovanju uvjerenja za upravljanje plutajućim objektom, čamcem, vodenim skuterom;
  • neposjedovanju liste očevidnosti za plutajuće objekte;
  • neposjedovanju uvjerenja o osposobljenosti za plovidbu;
  • neposjedovanju odobrenja za obavljanje djelatnosti rent-a-boat

Inspekcijski nadzor na rijeci Neretvi (lokalitet – plato ispod Starog mosta) vršen je u periodu od 25.7. do 27.7.2023. godine, na Jablaničkom jezeru u periodu od 3.8. do 5.8.2023. godine, a u Neumskom zaljevu u periodu od 8.8. do 17.8.2023. godine. U navedenom periodu sačinjena su ukupno 32 zapisnika o inspekcijskom nadzoru, doneseno sedam(7) upravnih mjera- rješenja o isključenju plovila, te je planirano izdavanje deset(10) prekršajnih naloga u iznosu 1.000,00 KM te doneseno sedam(7) upravnih mjera-rješenja o isključenju plovila.

Na ovaj način, Federalna uprava za inspekcijske poslove direktno doprinosi uspješnoj realizaciji turističke sezone i putem Federalnog saobraćajnog inspektorata koji provodi aktivnosti vezane za sigurnost plovila i zaštitu ljudi, tereta i imovine na moru.