Federalni inspektorat za hranu održao sastanak s Udruženjem osoba oboljelih od celijakije „No gluten“

Danas je u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, Federalni inspektorat za hranu održao sastanak s predstavnicima Udruženja osoba oboljelih od celijakije „No gluten“ i predstavnicima Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. Tema sastanka je bila unapređenje deklarisanja prehrambenih proizvoda na sadržaj glutena – proteina koji je sastavni dio pšenice, raži i ječma, koji ugrožava zdravlje osoba oboljelih od celijakije.

Predstavnice udruženja su naglasile da je jedini lijek za celijakiju striktna bezglutenska prehrana, zbog čega ishrana oboljelih zahtijeva upotebu sigurnih bezglutenskih proizvoda, odnosno stalnu informisanost o prisutnosti glutena u prehrambenim proizvodima, kao i poseban režim skladištenja bezglutenskih proizvoda i namirnica, te pripreme bezglutenskih obroka.

Kako bi se unaprijedila zaštita zdravlja osoba oboljelih od celijakije, Federalni inspektorat za hranu će u toku mjeseca marta poduzeti niz aktivnosti i mjera, održati sastanke s nadležnim kantonalnim inspekcijskim organima, Agencijom za sigurnost hrane i drugim relevantnim institucijama, te poduzeti napore na intenziviranju uzorkovanja namirnica i unapređenju oblasti deklarisanja proizvoda, o čemu će do kraja marta izvijestiti predstavnike Udruženja.

Dogovoreno je i da će Udruženje kontinuirano obavještavati Federalni inspektorat za hranu o daljnjim neusklađenim analizama proizvoda u pogledu sadržaja glutena.

Više o Udruženju i celijakiji: https://nogluten.ba/

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba