Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila liste provjere (“ček liste”) na službenoj web stranici

Federalna uprava za inspekcijske poslove je 30.05.2017. godine na svojoj web stranici objavila liste provjere (“ček liste”) za sve inspektorate u svom sastavu.

Lista provjere (“ček lista”), u skladu s odredbama Zakona o inspekcijama Federacije BiH, čini sastavni dio naloga za vršenje inspekcijskog nadzora, kojim se definira konkretan predmet, pravni osnov, te mjere koje inspektor može poduzeti u skladu sa zakonom i drugim propisima u slučaju da prilikom nadzora konstatuje njihovu povredu, kao i druge aktivnosti inspektora u postupku vršenja inspekcijskog nadzora.

Više je razloga koji su doveli do praktične primjene ček listi u postupcima inspekcijskog nadzora, koje su zvanično uvedene u Zakon o inspekcijama Federacije BiH iz 2014. godine (Službene novine Federacije BiH», broj 73/14), a neki od važnijih su: da služe kao “podsjetnik” inspektoru  u nadzoru kako ne bi ispustio neku važnu provjeru, da inspekcijski nadzor nije  izvršen nasumice, reda radi, tek da se obavi, nego  je inspektor prije odlaska  procijenio potrebu da se kod konkretnog subjekta obavi nadzor, što predstavlja početke onoga što se naziva “procjena rizika”, imajući u vidu disbalans između broja inspektora u odnosu na broj poslovnih subjekata čiji rad inspektori treba da nadziru, služe kao mehanizam  za  prikupljanje informacija o privrednom subjektu, također služe kao mehanizam koji omogućava provođenje načela “transparentnosti”, kao jednog od značajnih načela,  koje  omogućava poslovnom subjektu da sazna razlog dolaska inspektora u nadzor, kao i zakonsku nadležnost inspektora da može izvršiti namjeravane provjere, te predstavljaju materijal za edukaciju mladih inspektora koji na temelju kvalitetno osmišljenih, definisanih pitanja, provjera i radnji sadržanih u ček listama, mogu brže i efikasnije ovladati poslovima inspektora.

Ček liste koje koriste inspektori u obavljanju inspekcijskog nadzora imaju informativnu, edukativnu i preventivnu funkciju.

Pomoću ček listi se  mjeri usklađenost poslovanja subjekta s propisima, ustanovljava stanje zakonitosti i bezbjednosti u konkretnoj upravnoj oblasti, dobija valjan osnov iz prakse za promjenu propisa čija/koja rješenja nisu dobra, mijenja sama prakse rada inspektorau smislu  adekvatnog tumačenja propisa i vršenja ovlašćenja slobodne tzv. „diskrecione ocjene” inspektora.

Ček lista omogućava inspektoru da provjeri koliko i kako subjekt implementira propis, čime se objektivno provjerava stanje u kontrolisanoj upravnoj oblasti (urbanizam, zdravstvo, rad na crno, itd.). Analizom postupanja subjekata, inspektor dolazi do informacija/saznjanja koja norma nije primjenjiva i šta treba izmijeniti u propisu ili dodati, tj.  koje su manjkavosti propisa.

S obzirom da je sadržaj ček liste sačinjen na osnovu materijalnog propisa kojim se reguliše data oblast, isti je podložan promjenama, u skladu s izmjenama propisa na temelju koji se ček lista kreira.

Kompletan proces inspekcijskog nadzora je informatizovan, a objavom ček lista za sve oblasti kontrole na našoj web stranici načinjen je i velik korak ka maksimalnoj transparentnosti i preventivnom djelovanju Federalne uprave za inspekcijske poslove prema subjektima kontrole. Naime, na ovaj način je svim subjektima kontrole omogućeno da, uvidom u ček liste, na najbolji način odmah preispitaju svoje poslovanje i koriguju eventualne nepravilnosti i prije nego što im inspektori dođu u kontrolu, te tako izbjegnu sankcionisanje.

Napominjemo da Federalna uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa raspoloživim vremenom, radi na unapređenju kvaliteta ček listi, i da je to permanentan proces. 

Objavljivanje “ček listi” na službenoj web stranici predstavlja najznačajniji preventivni način djelovanja Federalne uprave za inspekcijske poslove. Stoga, pozivamo sve privredne subjekte u FBiH da posjete našu web stranicu, te se, uvidom u odgovarajuću ček listu, blagovremeno informišu o zakonskim uslovima koje moraju ispunjavati, kako ne bi bili sankcionisani u inspekcijskom nadzoru.

“Ček liste” možete pronaći na web stranici Federalne uprave za inspekcijske poslove, na linku:

http://fuzip.gov.ba/stranica/124/pregled