Federalni veterinarski inspektorat vrši nadzor nad provođenjem međunarodnih standarda u vezi sa službenim kontrolama u oblasti veterinarstva

Na osnovu članova 4. i 164. Zakona o inspekcijama Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14 i 19/17 – Odluka US), Federalni veterinarski inspektorat će do kraja godine provoditi inspekcijske nadzore u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem osiguravanja nepristrasnosti, kvalitetnog provođenja i dosljednosti službenih kontrola koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani, propisa o hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i drugih propisa utvrđenih međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala BiH.

U skladu s planom inspekcijskih nadzora, Glavni federalni veterinarski inspektor će u saradnji s nadležnim organima u sistemu službenih kontrola u svim kantonima u FBiH provoditi dva seta kontrola – inspekciju kontrolnih organa u skladu s članom 5. stav (3) Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj: 5/13 i 62/17), te inspekcijski nadzor kod odobrenih subjekata u kojima se vrši službena kontrola.

Predmet inspekcijskih nadzora će obuhvatiti pitanja koja se odnose na frekvenciju i plan  službenih kontrola, ovlaštenja kantonalnih organa za vršenje službenih kontrola, upute i smjernice za službene kontrole, verifikaciju postupanja po propisima BiH kod objekata odobrenih za izvoz u EU ili treće zemlje i postupanje po propisima EU ili posebnim zahtjevima trećih zemalja, edukacije, zapise i izvještaje, neusklađenosti i druga pitanja od značaja za usklađenost s međunarodnim standardima koji regulišu oblast sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja.

Nakon obavljenih aktivnosti, Glavni federalni veterinarski inspektor će u roku od 30 dana nadležnim organima dostaviti izvještaj o obavljenim inspekcijskim nadzorima kod kontrolnih organa, s osvrtom na trenutno stanje, utvrđene neusklađenosti, preporuke i druge relevantne informacije.


Slika 1.: Plan aktivnosti/inspekcijskih nadzora Federalnog veterinarskog inspektorata s ciljem utvrđivanja i verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani, propisa o hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i drugih propisa utvrđenih međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala BiH

-KRAJ-