Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (“Službeni list SFRJ”, broj: 53/91 i “Službene novine FBiH”, broj: 77/20 – dr. zakon)