Zakon o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 27/12)