Izvještaj o postupanju i primjeni ZOSPI, oktobar-decembar 2021. i godišnji