Izvještaj o postupanju i primjeni ZOSPI, januar – septembar 2020. godine