Izvještaj o postupanju i primjeni ZOSPI, juli – oktobar 2021. godine