Direktor Ajdinović: pojačana kontrola poštivanja higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 18.5.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Pored 24-satnog zdravstvenog nadzora i izdavanja rješenja o 14-dnevnoj izolaciji osobama koje ulaze u BiH putem graničnih prijelaza na području FBiH, te inspekcijskih nadzora dežurnog tima federalnog tržišnog inspektorata u vezi sa zaštitom stanovništa od nezakonitog povećanja cijena u FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, intenzivirala i inspekcijske nadzore u privrednim subjektima kojima je novim naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad.

Imajući u vidu da su prethodne restriktivne mjere i naredbe Federalnog štaba civilne zaštite rezultirale zadovoljavajućom epidemiološkom situacijom u FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove će u narednom periodu svoje aktivnosti usmjeriti na održavanje trenutnog stanja i i kontinuiranog smanjenja stope novozaraženih osoba. Shodno tome, federalni inspektori vrše intenzivnu kontrolu poštivanja preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva, naročito u ugostiteljskim objektima i stomatološkim ordinacijama, kao i drugim privrednim subjektima s povećanim rizikom transmisije virusa.

Kazne za nepoštivanje mjera se kreću u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice, od 500,00 KM do 2.000,00 KM za liječnika i zdravstvenog radnika, te od 100,00 KM do 2.000,00 KM za fizičko lice. Iako će inspektori u početnoj fazi djelovati preventivno i upućivati subjekte nadzora na ispravljanje eventualnih nepravilnosti u radu, apsolutni cilj ovih inspekcijskih nadzora je zaštita zdravlja stanovništva i suzbijanje koronavirusa u BiH/FBiH,  te će se prema privrednim subjektima koji ne usklade svoje postupanje s preporukama inspektora, poduzimati i druge zakonom propisane mjere.

Podsjećamo, od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH. Zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera, koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja koronavirusa u BiH/FBiH.  Zbog toga će, prema najavama nadležnih zdravstvenih organa, mjera samoizolacije za sve koji ulaze u BiH ostati na snazi dok se ne dobije uvjerenje da je njeno ukidanje epidemiološki dozvoljeno.

Zaključno s danom 18.5.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 43.658 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 948 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 494 rješenja o izolaciji, te 155 rješenja za vozače, 80 rješenja za pogranični promet i 219 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 4.805 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 481 lice – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 227 lica kojima su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu. Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta je izdao 4 rješenja o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 850 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 36.733 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Pozivamo sve subjekte kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad, kao i sve građane BiH, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kako bismo odgovornim ponašanjem i djelovanjem zajedno uticali na suzbijanje širenja koronavirusa i zaštitu zdravlja stanovništva BiH”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 18.5.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu

GRANIČNI

PRIJELAZ

I

(izolacija)

V

(vozači)

PO

(pogranični promet)

PR

(prekogranični radnici)

UKUPAN

BROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

53

7

0

30

90

GP KAMENSKO

84

7

0

8

99

GP ORAŠJE

101

27

3

5

136

GP BIJAČA

15

44

5

14

78

GP BOSANSKI ŠAMAC

35

37

0

0

72

GP GORICA

24

20

4

17

65

GP VELIKA KLADUŠA

101

5

4

10

120

GP DOLJANI

17

0

18

45

80

GP OSOJE

35

0

9

9

53

GP BOSANSKO GRAHOVO

3

6

1

5

15

GP IVANICA

2

2

9

74

87

GP NEUM I

5

0

2

0

7

GP NEUM II

13

0

3

2

18

GP ČEPIKUĆE

6

0

22

0

28

UKUPNO:

494

155

80

219

948

             

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

 

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba