Direktor Ajdinović održao sastanak s generalnim direktorom JP Elektroprivreda BiH gospodinom Bajazitom Jašarevićem

Dana, 6.11.2019. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove gospodina Anisa Ajdinovića i generalnog direktora JP Elektroprivrede BiH gospodina Bajazita Jašarevića, o stanju u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te aktivnostima Federalne uprave za inspekcijske poslove u oblasti energetike, termoenergetike i rudarstva.

Sastanku su također, ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove prisustvovali i glavni federalni rudarski, termo i elektro-energetski inspektor Ferid Osmanović, federalni inspektor za tečne energente i plin Muamer Terzić i pomoćnica direktora Merima Tanović, te ispred Elektroprivrede BiH izvršni direktor za pravne poslove Mensura Zuka i izvršni direktor za proizvodnju Senad Sarajlić.

Na samom početku, direktor Jašarević je istakao da je područje energetike, odnosno institucionalna podrška i saradnja s javnim servisom pitanje općeg interesa i društvenog značaja, te izrazio zahvalnost federalnim inspektorima na nadasve profesionalnom, korektnom i otvorenom pristupu u vršenju inspekcijskih nadzora koji se provode iz nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove. Upoznao je predstavnike Federalne uprave za inspekcijske poslove s predstojećim aktivnostima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo vezanim za reorganizaciju rada ovog društva.

Fokus razgovora bio je usmjeren na vršenje inspekcijskih nadzora federalnih inspektora u oblasti energetike, termoenergetike i rudarstva, kao i na aktuelnu problematiku vezanu za stanje u termoelektranama i rudnicima. Razmatrana su i pitanja vezana za poslovanje JP Elektroprivreda, izvjesni problemi izloženosti tržišnoj konkurenciji, pitanje zaštite okoliša, te su predočena dosadašnja iskustva federalnih inspektora u ovoj oblasti. Unapređenje postojećeg normativnog okvira je prepoznato kao područje dosadašnjeg, ali i budućeg zajedničkog djelovanja.

Također, razmatrana je problematika u vezi sa pravnim procedurama i aktivnostima koji se provode u smislu poštivanja zakona i propisa za koje je nadležna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te poboljšanja postojećih zakonskih normi u kontekstu usklađivanja zakonodavstva s regulativom Evropske Unije.

Direktor Ajdinović se zahvalio delegaciji JP Elektropriveda BiH na današnjoj posjeti ističući zakonsku obavezu Federalne uprave za inspekcijske poslove da prati stanje u oblastima iz svoje nadležnosti, te dobru volju za poduzimanjem budućih zajedničkih aktivnosti u smislu inicijativa za unapređenje postojećih zakonskih rješenja.

 

 – KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović.

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

www.fuzip.gov.ba