Direktor Ajdinović: na graničnim prijelazima izdato ukupno 20.615 rješenja o izolaciji, 7.850 osoba izašlo iz izolacije

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 31.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na granične prijelaze BiH, gdje na ukupno 15 graničnih prijelaza, 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 31.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 20.615 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.527 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 253 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 2.011 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, čime je do sad za ukupno 7.850 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 300 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 31.3.2020 na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio 8 inspekcijskih nadzora i 5 kontrolnih nadzora, te podnio 2 prekršajna naloga u iznosu od  4.000,00 KM.

U periodu od 15.-31.3.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 125 inspekcijskih nadzora, te 138 kontrolnih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podneseno je ukupno 116 prekršajnih naloga u iznosu od 213.350,00 KM. Kod 138 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 19 subjekata nadzora“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 31.3.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ

31.3.2020.

GP BIJAČA

33

GP ORAŠJE

163

GP IZAČIĆ

39

GP KAMENSKO

48

GP GORICA

15

GP BOSANSKI ŠAMAC

86

GP VELIKA KLADUŠA

49

GP DOLJANI

3

GP BOSANSKO GRAHOVO

6

GP OSOJE

2

GP GABELA POLJE

2

GP ČEPIKUĆE

1

GP NEUM I

0

GP NEUM II

3

GP IVANICA

8

MC HALILOVIĆI

0

UKUPNO:

458

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba