Aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u nadzoru benzinskih pumpi/crpki na području Federacije Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, tokom jučerašnjeg dana (18.01.2016.godine), zaprimila nekoliko prijava građana, kao i zahtjev od strane Federalnog ministarstva trgovine, da se izvrši inspekcijski nadzor nad pravnim licima koja vrše promet naftnim derivatima na području Zapadno-hercegovačke županije/kantona, tačnije na području Općine Ljubuški.

U toku inspekcijskog nadzora u pravnom licu TIOIL d.o.o. PJ Ljubuški 2 – BP TIOIL AURO, Međugorska bb, utvrđeno je da se subjekat nadzora nije pridržavao maloprodajne cijene za Dizel BAS EN 590 ppm 10, u iznosu od 1,46KM/lit, ovjerene od strane Federalnog ministarstva trgovine; odnosno utvrđeno je da je subjekat nadzora na dan 16.01.2016. godine tri puta izvršio nivelaciju cijene, sa 1,45KM na 1,30KM i na dan 17.01.2016.godine izvršena je nivelacija sa 1,30KM na 1,25KM, dok je maloprodajna cijena zatečena u momentu inspekcijskog nadzora iznosila 1,26 KM/lit. Pored navedenog, utvrđeno je i kršenje Zakona o fiskalnim sistemima – neizdavanje fiskalnih računa za pruženu uslugu.

Po okončanju inspekcijskog nadzora, u PJ Ljubuški su izvršili promjenu cijene za dizel, na način da je cijena usklađena sa cijenom koja je odobrena od Federalnog ministarstva trgovine – 1,46KM/lit (cijena sa uračunatom taksom za uspostavu rezervi naftnih derivata).

U okviru svojih nadležnosti, inspektori federalnog tržišnog inspektorata vrše redovne kontrole benzinskih pumpi/crpki na području Federacije BiH, a kontroli federalne inspekcije podliježu pravna lica koja se bave prometom naftnim derivatima na području dva ili više kantona/županija. Shodno navedenom, federalni inspektori vrše i kontrole maloprodajnih cijena naftnih derivata, odnosno da li maloprodajne cijene odgovaraju cijenama ovjerenim od strane Federalnog ministarstva trgovine. Ističemo da su Zakonom o kontroli cijena i Upustvom o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga,  privredni subjekti koji se bave prometom naftnim derivatima dužni u propisanom roku dostaviti obrazac o promjeni cijena i marži Federalnom ministarstvu trgovine na ovjeru, te pridržavati se ovjerenih cijena.

Kao što je i ranije najavljeno, Federalna uprava za inspekcijske poslove će i dalje nastaviti vršiti kontrolu benzinskih pumpi/crpki u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti.