Stanje ispravnosti rada u oblasti zaštite okoliša i zaštite voda u Privrednom društvu ArcelorMittal d.o.o. Zenica na dan 26.02.2016. godine

U inspekcijskom nadzoru u Privrednom društvu ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica, u toku mjeseca februara 2016. godine, izvršeni su pregledi od strane Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata i Federalnog vodnog inspektorata.
 
Cilj pregleda Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata je bio provjeriti važeću tehničku dokumentaciju, definisati trenutni uticaj pogona firme na okoliš, obračunati naknade za zagađenje zraka u proteklom periodu i napraviti presjek uticaja na okoliš u proteklih pet godina.
U oblasti zaštite okoliša, izvršeno je deset pregleda i urađeno deset zapisnika o inspekcijskom nalazu.
U oblasti građenja i uticaja građevina na okoliš, utvrđeni su nedostaci na osam objekata i donešeno je osam rješenja za otklanjanje tih nedostataka. Radi se o objektima kod kojih postoji opasnost od rušenja i izazivanja opasnosti po zdravlje i sigurnost lica i uništenja imovine. Nekoliko objekata je van upotrebe, oni su zaštićeni od pristupa, te nisu bili predmet pregleda.
Na temelju izmjerenih vrijednosti emisija SO2, NO2 i prašine, te na osnovu toga izračunatog godišnjeg opterećenja na okoliš svakog pogona i na osnovu količine proizvedenog koksa u protekloj godini, obračunate su naknade za zagađenje zraka u 2015. godini, koje iznose oko 840.000 KM.
Ocjena inspektora zaštite okoliša, analizirajući stanje zaštite okoliša u 2011, 2013. i 2015. godini, je da se kvalitet zaštite okoliša popravljao iz godine u godinu. Ostaju neriješeni ključni problemi evidentirani pojedinačno po pogonima, za čije su rješavanje potrebni vrijeme i materijalna sredstva.
Nadalje, ocijenjeno je da je i proizvodnja rasla iz godine u godinu, pa tako i potrošnja energenata, prije svega – potrošnja uglja. Ostaje nejasno kako su povećanjem potrošnje uglja smanjene emisije u zrak na ključnim pogonima. Inspektor će u toku 2016. godine, uz podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog hidrometeorološkog zavoda, izvršiti ekspertizu na pojedinim ključnim pogonima i utvrditi prave vrijednosti emisija u zrak, odnosno prave vrijednosti naknada za zagađenje zraka. O ovoj inicijativi je obaviješten Fond za zašitu okoliša.
Trenutno se poduzimaju aktivnosti na regulisanju novih okolinskih dozvola s proširenom komisijom i novim zahtjevima za mjerama, dok je firma upozorena na nedostatke i obavezu da ih rješava u rokovima koji će biti definisani okolinskim dozvolama. Također, planove mjerenja emisija u zrak za 2016. godinu treba regulisati u skladu s okolinskim dozvolama koje slijede.
 
Inspekcijski nadzor u Privrednom društvu ArcelorMittal d.o.o. Zenica je vršila i Federalna vodna inspekcija, koja je sačinila ukupno osam zapisnika, izdala sedam rješenja, te prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 22.000,00 KM.
Ukupni godišnji zahvat vode za 2015. godinu iznosio je 19.008.291 m3 a uplaćeni iznos po osnovu vodnih naknada za iskorištenost voda u 2015. godini je 570.249,46 KM.
Stepen zagađenja otpadnih voda (EBS), utvrđen u maju 2015. godine, iznosi 261.108 ES. Subjekt nadzora je u toku 2015. godine uplatio 515.452,70 KM po osnovu posebnih vodnih naknada za zaštitu voda. Dakle, za 2015. godinu, Arcelor Mittal d.o.o. Zenica je u budžet uplatio 1.085.702,16 KM po osnovu vodnih naknada.
Na osnovu Godišnjeg izvještaja o rezultatima ispitivanja obaveznih i specifičnih fizičko-hemijskih parametara otpadnih voda za ArcelorMittal za 2015. godinu, broj izvještaja Z-IV-539-A11/15 od decembra 2015. godine, urađenog od strane firme „Dvokut pro“ d.o.o. Sarajevo, evidentno je da kvalitet otpadnih voda koje ispušta Privredno društvo ArcelorMittal Zenica d.o.o. u rijeku Bosnu ne zadovoljava granične vrijednosti emisije otpadnih voda, a u skladu s Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 4/12). U pogledu navedenog, Privredno društvo ArcelorMittal Zenica d.o.o. ima rok do 2019. godine da usaglasi svoje otpadne vode sa zahtjevima iz Uredbe.
Jedan od uslova propisan vodnom dozvolom je da ArcelorMittal Zenica d.o.o. Zenica, u saradnji s Općinom Zenica i RMU Zenica, radi na rješavanju razdvajanja otpadnih voda ArcelorMittal d.o.o. Zenica od otpadnih voda grada Zenice i rudničkih otpadnih voda, obzirom da kroz krug Željezare Zenica tj. ArcelorMittal, prolazi glavni kolektor istih, koji se ulijeva u rijeku Bosnu, kao i razdvajanja otpadnih voda naselja Podbrežje i Tetovo. Do dana vršenja inspekcijskog nadzora, ništa konkretno nije poduzeto po ovom pitanju.
Problem toksičnosti otpadnih voda iz obodnog kanala, a u koje se uvode prelivne vode iz taložnika šljake i pepela u Podbrežju, također je usko vezan za saradnju Privrednog društva ArcelorMittal s lokalnom zajednicom, jer bi se u slučaju planirane kupovine novih plinskih kotlova za zagrijavanje grada i proizvodnju tehnološke pare za potrebe ArcelorMittala, eliminisalo nastajanje pepela i šljake, što bi se direktno odrazilo na smanjenje emisije i prašine a i izliva toksičnih supstancija u rijeku Bosnu.