Održan sastanak sanitarnih inspektora u FBiH

Dana 12.2.2020. godine, na inicijativu glavnog federalnog zdravstvenog inspektora, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona u Travniku je održan sastanak kantonalnih sanitarnih inspektora sa područja svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Glavna tema sastanka bila je postupanje sanitarnih inspektora u smislu provođenja mjera zdravstvenog nadzora i ograničavanja kretanja osobama koje su stavljene pod zdravstveni nadzor na osnovu sanitarnih upitnika popunjenih po ulasku u FBiH i informacija dostavljenih od strane nadležnih kantonalnih službi.

Na sastanku je razmatrana aktuelna situacija i doneseni su zaključci s ciljem uspostavljanja bolje i efikasnije komunikacije sa svim relevantnim institucijama – kriznim štabovima na federalnom i kantonalnom nivou.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba