Održan godišnji sastanak sa stručnom edukacijom vodnih inspektora u Federaciji BiH na temu posebnih vodnih naknada

U ponedjeljak, 28.11.2022. godine u Sarajevu je, na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora Smajlagić Mirsada, održan redovni godišnji sastanak vodnih inspektora u Federaciji BiH, a sa stručnim usavršavanjem na temu posebnih vodnih naknada, održanom od strane predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save.

Sastanak je sazvan s ciljem razmjene iskustava, mišljenja, identifikacije problema, izazova i dilema u postupanju vodnih inspekcija u FBiH i zajedničkog pristupa njihovom rješavanju, a posebna pažnja posvećena je harmonizaciji inspekcijskog djelovanja na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou, ali i modalitetima dalje uspješne saradnje vodnih inspektora u Federaciji BiH.

Realizatori edukacije na temu obračuna, naplate i kontrole posebnih vodnih naknada, gđa. Aida Salahović i gosp. Dževad Berbić zahvalili su na inicijativi i prepoznavanju aktuelne problematike od strane Federalnog vodnog inspektorata, kao i potrebi za sublimiranim pristupom subjektima nadzora odnosno obveznicima naplate, a s ciljem otklanjanja nedoumica povodom pravilnosti popunjavanja i procesa uplate naloga za plaćanje. S tim u vezi, osnovni zaključak tematskog sastanka je identifikacija potrebe i iniciranje donošenja novog Pravilnika kojim se detaljnije i preciznije regulira oblast posebnih vodnih naknada.

Sastanku i edukaciji je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencije za vodno područje rijeke Save, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, kantonalni vodni inspektori/ce iz KS, HNK, ZDK i SBK, te općinski/gradski vodni inpektori/ce sa područja Visokog, Tešnja, Zenice, kao i federalni vodni inspektori, te pomoćnica direktora u Kabinetu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba