Održan godišnji sastanak sa stručnom edukacijom vodnih inspektora u Federaciji BiH na temu incidentnih onečišćenja

U ponedjeljak, 5.6.2023. godine u Sarajevu je, na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora Smailagić Mirsada, održan redovni godišnji sastanak vodnih inspektora u Federaciji BiH, a sa stručnim usavršavanjem na temu iskustava po pitanju incidentnih onečišćenja voda sa prijedlozima za unapređenje sistema, održane od strane predstavnika Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Glavni federalni vodni inspektor gosp. Smailagić je u uvodnim riječima naznačio nastavak dobre prakse federalne vodne inspekcije da kontinuirano kroz edukaciju provodi zakonsku obavezu provođenja godišnjih sastanaka, a na teme iz oblasti zaštite voda i vodnog dobra od značaja za sve vodne inspektore u FBiH, druge nadležne institucije, ali i stanovništvo.

 

Sastanak je sazvan s ciljem razmjene iskustava, mišljenja, identifikacije problema, izazova i dilema u postupanju vodnih inspekcija u FBiH i zajedničkog pristupa njihovom rješavanju, a posebna pažnja posvećena je harmonizaciji inspekcijskog djelovanja na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou, ali i modalitetima dalje uspješne saradnje vodnih inspektora u Federaciji BiH. Realizatori edukacije na temu „Incidentna onečišćenja-iskustva i prijedlozi za unapređenje sustava“ gđa. Ana Sudar u saradnji sa gđom Ozanom Bulić iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora zahvalile su na inicijativi i prepoznavanju aktuelne problematike od strane Federalnog vodnog inspektorata, uz ukazivanje na razliku između incidenta i akcidenta, kao i postupanje općinskih, kantonalnih i federalnih inspektora u navedenim slučajevima. S tim u vezi, osnovni zaključci tematskog sastanka odnosili su se na iniciranje donošenja Protokola o postupanju svih inspektora u incidentnim situacijama onečišćenja, kao i Protokola o uzimanju uzoraka od strane ovlaštenih lica. Također, zaključeno je i da je potrebno uputiti inicijativu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma s ciljem organizacije praktične edukacije o postupanju u slučaju incidentnih zagađenja.

Sastanku i edukaciji je prisustvovalo 27 učesnika, predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, kantonalni vodni inspektori/ce iz sedam kantona- KS, HNK, TK, ZDK, SBK, BPK i ZHK te općinski/gradski vodni inspektori/ce sa područja Visokog, Zenice, Zavidovića, Kaknja, Sanskog Mosta, Cazina kao i federalni vodni inspektori.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović.

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba