Objavljen Vodič za prijavu korupcije/nepravilnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove

Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja direktno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i ekonomski napredak države. Osim što je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, ona predstavlja i devijaciju temeljnih društvenih načela. Stoga borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

Borba protiv korupcije je dug i kompleksan proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja. Opredijeljena ka sistemskoj borbi protiv korupcije, Federalna uprava za inspekcijske poslove je u junu 2022. godine donijela novi Plan borbe protiv korupcije za period 2022. godina do donošenja nove Strategije za borbu protiv korupcije u FBiH, iz kojeg je proizašao i Vodič za prijavu korupcije/nepravilnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao uputstvo za prijavu koruptivnog ili nepravilnog ponašanja uposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove, te Obrazac za prijavu korupcije.

Za borbu protiv korupcije trebamo i vašu saradnju!!

Šta je korupcija?

Korupcija označava svaku zloupotrebu moći povjerene javnom službeniku ili licu na političkom položaju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou, nivou Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, gradskom ili opštinskom nivou, koja može dovesti do privatne koristi.
Korupcija posebno može uključivati direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se narušava odgovarajuće vršenje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primaoca mita”. (Zakon o agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, “Sl. glasnik BiH”, br. 103/2009 i 58/2013)

Ko može biti korumpiran?

Korumpiranom se smatra svaka službena ili odgovorna osoba koja radi lične koristi ili koristi grupe kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi s obzirom na položaj i ovlasti koje su joj povjerene. Korupcijom se smatra i kada građanin nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita.

Gdje se pojavljuje korupcija?

Korupcija se pojavljuje u gotovo svim područjima života i djelovanja, od javnih institucija, preko politike, do privrede i poslovanja s inostranstvom.

Kako se boriti protiv korupcije?

Moderni zakoni, učinkovita policija i sudstvo samo su neke od nužnih pretpostavki. Uspješna borba protiv korupcije traži aktivno sudjelovanje građana na tri razine:

• Kod sebe i drugih razvijamo visoku svijest o štetnosti korupcije – izražavamo svoj stav da je nužno izbaciti korupciju iz sredine u kojoj živimo i radimo, vlastitim primjerom utječemo na druge, čvrsto držimo svoj stav, no znamo da to traži puno vremena;
• Odbacujemo ponudu da sudjelujemo u korupciji – shvaćamo da smo, ako se prepustimo korupciji, nanijeli društvu u kojem živimo štetu koja je mnogo veća od koristi koju smo ostvarili, svjesni smo da se izlažemo udaru kaznene sankcije, svjesni smo nemoralnosti tog čina i na kraju, ako popustimo, svjesni smo da našim postupanjem hranimo i potičemo korumpirane da jačaju svoje pozicije;
• Sarađujemo s tijelima kaznenog progona – želimo spriječiti korupciju u kojoj sudjeluju osobe za koje nema nade da će odustati na vlastitu inicijativu, već samo ukoliko budu spriječeni djelovanjem zakonskih sredstava pravne države.

Ko može prijaviti korupciju?

Korupciju može prijaviti svako lice koje ima sumnju ili saznanja o postojanju korupcije.

Kako prijaviti korupciju u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove?

Interno prijavljivanje korupcije –Federalna uprava za inspekcijske poslove

 Putem pošte, na adresu: Fehima ef. Čurčića broj 6, 71000 Sarajevo
 Ličnom predajom na Protokol ili ubacivanjem u sandučić pored ulaza u zgradu Uprave na adresi Fehima ef.Čurčića broj 6, 71000 Sarajevo
 Putem e-maila: unutrasnja.kontrola@fuzip.gov.ba
 Putem telefona: 033 22 66 44 (otvoren 24 sata)

Eksterno prijavljivanje:

Antikorupcioni tim Vlade FBiH

Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Dabrobosanska 26-28, 71123, Istočno Sarajevo
Telefon za prijave: 0800 54321

Transparency International BiH

www.prijavikorupciju.org
Besplatni broj telefona: 0800 55555
Emai: centar@ti-bih.org
Putem pošte na adresu: Gajeva 2, 78000 Banja Luka

Prijava se može uputiti policiji i/ili tužilaštvu prema mjestu učinjenja korupcije.

Vodič za prijavu korupcije/nepravilnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove i Obrazac za prijavu dostupni su na web stranici FUZIP, putem linkova:
Vodič
Obrazac

-KRAJ-

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović.

 Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba