Naložena djelimična demontaža urušenih zidnih struktura Električne centrale na Hisetima (Marijin-Dvoru)

Nakon pribavljenih mišljenja i konsultacija s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i Komisijom/Povjerenstvom za zaštitu nacionalnih spomenika, postupajući federalni građevinski inspektor je danas (17.3.2023. godine) donio upravni akt – rješenje, kojim je vlasniku nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina – mjesto i ostaci industrijskog postrojenja (električne centrale) na Hisetima (Marijin-Dvoru) naložena demontaža zidnih struktura industrijskog postrojenja objekta do visine cca 1,5m od kote okolnog terena, čime će se istovremeno osigurati zaštita života ljudi i zaštita mjesta i ostataka kulturnog naslijeđa.

Rješenje je doneseno po službenoj dužnosti, temeljem člana 90. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), člana 13. Zakona o provedbi odluka Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH („Službene novine FBiH“, broj: 2/02, 8/02, 27/02,.6/04 i 51/07), članova 117. i 118. Zakona o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14 i 19/17 – odluka U.S.) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98 i 48/99). U skladu s hitnim mjerama zaštite, naloženi radovi se odnose na demontažu zidnih struktura čije urušavanje predstavlja opasnost po saobraćaj i prolaznike do visine cca 1,5m, kako bi se smanjio rizik od eventualnog daljeg obrušavanja. Nakon demontaže zidnih struktura, naloženo je montiranje čeličnog plašta po kruni preostalih zidova, s ciljem zaštite ostataka zidnih struktura od vremenskih uticaja.

Rok za početak radova na demontaži je pet (5) dana od dana prijema rješenja, a vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je poduzeti mjere za otklanjanje opasnosti i do otklanjanja opasnosti označiti građevinu kao opasnu,  skladu s članom 77a Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH.

Radovi će se izvoditi pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, koji je nadležan za obavljanje poslova iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, odnosno arhitekte konzervatora.

Podsjećamo, nakon što je dana 5.3.2023. godine došlo do urušavanja južnog dijela zapadnog krila objekta nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina – mjesto i ostaci industrijskog postrojenja (električne centrale) na Hisetima, postupajući federalni građevinski inspektor je dana 6.3.2023. godine izvršio inspekcijski nadzor u kojem je konstatovano da je urušen dio objekta u širini od cca 30 m na gornjem, do cca 20 m na donjem dijelu objekta. Objekat je u dosta lošem fizičkom stanju, a federalni građevinski inspektor je u više navrata u proteklom periodu postupao i nalagao mjere za osiguranje građevine od obrušavanja. Posljednja takva mjera izrečena je 8.12.2022. godine, a subjekt nadzora je u više navrata poduzimao izrečene mjere, u cilju sanacije i sprečavanja daljih oštećenja.

Nakon posljednjeg rješenja izdatog krajem prošle godine, a zbog kontinuiranog urušavanja dijelova zgrade, subjekat nadzora je samoinicijativno naručio izradu Elaborata o statičko-konstruktivnoj sigurnosti objekta, kojim je utvđeno da je, u odnosu na postojeće stanje, jedino rješenje kojim se može osigurati bezbjednost građana i imovine potpuno uklanjanje postojećih zidnih struktura do kote postojećeg terena, uz uslov da se sačuva i uskladi postojeća zdrava opeka koja bi se u narednoj fazi koristila u slučaju potrebe. U stručnom nalazu je takokođer konstatovano da postavljanje zaštitnih skela nije rješenje za postizanje stabilnosti visokih konzolnih zidova, s obzirom da se radi o nestabilnoj strukturi.

Shodno članu 93.4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, federalni građevinski inspektor po službenoj dužnosti rješenjem naređuje investitoru da o svom trošku izvrši uklanjanje građevine ili njenog dijela ili posljedica izvršenih zahvata u prostoru i uspostavi prvobitno stanje ako se utvrdi da je uslijed dotrajalosti ili većih oštećenja neposredno ugrožena stabilnost građevine ili njenog dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a ta se opasnost ne može na drugi način otkloniti.

Međutim, ukoliko se radi o građevini koja je u obuhvatu nacionalnog spomenika, prije njenog uklanjanja se moraju provesti sve hitne mjere zaštite i procedura u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast zaštite spomenika, a naročito nacionalnih spomenika.

Članom 5. Zakona o provedbi odluka Komisije/Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, propisano je da odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika na prostoru u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene odlukom Komisije izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja u skladu s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. Shodno tome, a imajući u vidu da je pomenuto Ministarstvo u ranijim sličnim situacijama nalagalo poduzimanje mjera na osiguranju, a nipošto uklanjanju objekta u obuhvatu nacionalnog spomenika, federalni građevinski inspektor je, radi osiguravanja zakonitosti u provođenju postupka nad građevinom u obuhvatu naiconalnog spomenika, prije izricanja rješenja o uklanjanju objekta zatražio stav Federalnog ministarstva prostornog uređenja u smislu postupanja u skladu s članom 93. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. U svom odgovoru, Ministarstvo je u smislu doprinosa rješavanju konkretne situacije, isklučivo istaklo samostalnost Federalne uprave za inspekcijske poslove  u postupanju i provođenju zakonom propisane nadležnosti.

U skladu s članom 93. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, postupajući građevinski inspektor je obavijestio i Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom minsitarstvu prostornog uređenja, te nadležnu policijsku upravu.

Podsjećamo, osim federalnog građevinskog inspektora, inspekcijski nadzor su također izvršili i federalni inspektori za ceste koji su utvrdili da urušavanje objekta ugrožava nesmetano i  bezbjedno odvijanje cestovnog saobraćaja i predstavlja realnu opasnost po zdravlje i živote svih učesnika u saobraćaju. Radi poduzimanja u javnom interesu hitnih mjera koje se ne mogu odgađati jer je u pitanju neposredna ugroženost javne ceste i ugroženost sigurnosti učesnika u saobraćaju, postupajući federalni inspektori za ceste donijeli su rješenje o privremenoj zabrani odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja na dijelu magistralne ceste uz objekat. Rješenje ostaje na snazi do otklanjanja opasnosti po zdravlje i živote učesnika u saobraćaju, a federalni inspektori za ceste će, nakon završetka radova, po utvrđivanju prestanka opasnosti, naložiti prekid privremene zabrane saobraćaja i uklanjanje barijera.

-KRAJ-