Nakon pisanja Klix-a, federalni vodni inspektori obišli vodotok rijeke Bosne u Kaknju

Na osnovu saznanja iz članka objavljenog na portalu Klix (https://www.klix.ba/vijesti/bih/u-rijeci-bosni-kod-kaknja-pojavila-se-naftna-mrlja/211006095) oko 15:00 sati dana 6.10.2021. godine, federalni vodni inspektori su po nalogu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove upućeni na lice mjesta, gdje su stigli u kasnim poslijepodnevnim satima. Prilikom obilaska dijela vodotoka rijeke Bosne u Općini Kakanj, federalni vodni inspektori nisu uočili nikakva onečišćenja, te, zbog vremenskog odmaka od navodnog uočavanja navodne mrlje do momenta vršenja nadzora, nisu mogli konstatovati pojavu, vrstu ili uzrok onečišćenja.

Inače, u skladu sa Zakonom o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/06), u slučaju akcidentnih i incidentnih situacija koje mogu dovesti do opasnosti zagađenja voda, propisana je obaveza obavještavanja najbliže policijske uprave, vodne inspekcije, okolišne inspekcije, agencije za vodno područje ili operativnog centra civilne zaštite.

Nadalje, u skladu s članom 50. Zakona o inspekcijama FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 73/2014 i 19/2017 – odluka US), u slučajevima kada prijeti neposredna opasnost po zdravlje i život građana, materijalna dobra i okoliš ili zaštitu javnog interesa, inspekcijski nadzor izvršit će najbliži inspektor u odgovarajućoj upravnoj oblasti. O nadzoru je inspektor dužan u roku 24 sata sačiniti izvještaj i obavijestiti nadležni organ za obavljanje inspekcijskih poslova.

Naglašavamo, Federalna uprava za inspekcijske poslove nije zaprimila niti jednu prijavu o onečišćenju rijeke Bosne u Općini Kakanj, niti izvještaj o postupanju najbližeg vodnog inspektora, kako putem našeg e-maila, telefona, faxa, tako ni putem direktnog telefonskog kontakta s glavnim federalnim vodnim inspektorom, čiji je broj službenog mobitela poznat i dostupan vodnim inspektoratima u FBiH.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela s radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: kabinet@fuzip.gov.ba