Nakon dojave o zamućenju gornjeg toka rijeke Neretve nizvodno od HE Ulog, Federalna vodna inspekcija tražila hitan nadzor vodne inspekcije RS

Po zaprimanju informacije o izrazitom zamućenju gornjeg toka rijeke Neretve koje se dogodilo 3.10.2023. godine nizvodno od lokaliteta izgradnje Hidroelektrane Ulog na području Republike Srpske, glavni federalni vodni inspektor je odmah kontaktirao nadležnog glavnog republičkog vodnog inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, radi vršenja hitnog inspekcijskog nadzora.

Nadalje, temeljem usmenog naloga glavnog federalnog vodnog inspektora, federalni vodni inspektor je 4.10.2023. godine izvršio inspekcijski nadzor gornjeg toka rijeke Neretve, na više različitih lokaliteta od Glavatičeva do Konjica.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, postupajući federalni vodni inspektor je utvrdio da u obilasku toka rijeke Neretve na lokalitetima Glavatičevo, Ban Vir, ispod mosta u naselju Kašići i u Konjicu nije primjećeno zamućenje ni pomor ribe, ali da je uz rubove korita rijeke Neretve primjetan talog zemljane boje. Na navedenim lokalitetima također nisu primijećeni nikakvi radovi koji bi mogli dovesti do zamućenja rijeke.

Glavni federalni vodni inspektor je na zahtjev postupajućeg federalnog vodnog inspektora o nalazima obavijestio nadležnog glavnog republičkog vodnog inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.

Naglašavamo da Federalna uprava za inspekcijske poslove nema zakonsku mogućnost vršenja inspekcijskog nadzora u ovom predmetu, s obzirom da institucije Federacije Bosne i Hercegovine nisu izdale niti jednu dozvolu ili saglasnost za gradnju HE Ulog, odnosno da su sve dozvole i saglasnosti izdali nadležni organi Republike Srpske.
Službena lice Agencije za vodno područje Jadranskog mora su izvršila službeno uzorkovanje vodnog tijela rijeke Neretve, te će izvještaj analize naknadno dostaviti postupajućem federalnom vodnom inspektoru.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.
Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović.
Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: kabinet@fuzip.gov.ba