Zakon o Vladi Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06)