Direktor Ajdinović održao sastanak s ministrom Juskom

Dana 7.4.2020. godine, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović primio je u radnu posjetu ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo gospodina Ismira Jusku.

Na sastanku je bilo govora o unapređenju i uspostavljanju čvršće saradnje između Federalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova KS. Naime, imajući u vidu da federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdaju rješenja o stavljanju osoba koje ulaze u BiH pod zdravstveni nadzor/izolaciju, a kantonalni policijski organi kontrolišu poštovanje mjera iz rješenja, razgovaralo se o modalitetima uspostavljanja sveobuhvatne koordinacije aktivnosti ova dva organa s ciljem brzog i efikasnog postupanja na suzbijanju pandemije koronavirusa u BiH/FBIH i Kantonu Sarajevo. 

Direktor Ajdinović je upoznao ministra Jusku s do sada poduzetim mjerama i aktivnostima Federalne uprave za inspekcijkse poslove, čiji su inspektori zaključno s 6.4.2020. godine izdali 23.164 rješenja o izolaciji, koja su proslijeđena nadležnim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije na daljnje postupanje i kontrolu izvršenja rješenja. Od ukupnog broja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Upravi policije Kantona Sarajevo su na provjeru upućeni podaci za 1.933 lica koja žive na području Kantona Sarajevo.

Direktor Ajdinović je također prezentirao ministru i online platformu za praćenje stanja izdatih rješenja u FBiH, u koju se unose sva rješenja o izolaciji izdata od strane federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa.

Ministar Jusko i direktor Ajdinović su iskazali spremnost za neposrednu saradnju, te lični angažman i učešće, kao i 24-satni angažman i učešće svih uposlenika oba organa u koordinaciji svih aktivnosti vezanih za osiguranje poštivanja zdravstvenih mjera kako bi se na sve raspoložive načine uticalo na suzbijanje širenja koronavirusa u KS/FBiH/BiH.

 – KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba