Organizacija Kategorije: Unutrašnja organizacija

Federalni inspektorat zdravstva

        Federalni inspektorat zdravstva obavlja inspekcijski nadzor nad proveđenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 

 • zaštitu zdravlja ljudi;
 • sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 • proizvodnju i promet otrova i sličnih supstanci;
 • sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove socijalne i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite;
 • zdravstveno stanje zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom;
 • preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata u smislu izdavanja sanitarne suglasnosti;
 • organizovanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu;
 • rad zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti;
 • način prijema, liječenja i otpuštanja pacijenata;
 • primjenu metoda i sredstava za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju;
 • provođenje javnih programa i mjera zdravstvene zaštite;
 • zakonitost akata koji se donose u zdravstvu;
 • opskrbu lijekovima i drugim medicinskim sredstvima;
 • propisivanje i izdavanje lijekova;
 • zaštitu prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske pomoći;
 • vođenje medicinske dokumentacije;
 • praćenje efikasnosti i sigurnosti lijekova;
 • nabavku, smještaj, čuvanje, ispitivanje, izradu i izdavanje lijekova u apotekama i bolničkim apotekama;
 • cijene lijekova;
 • zbrinjavanje i uništavanje farmaceutskog otpada;
 • promet i primjenu opojnih droga;
 • vođenje evidencije o proizvodnji i prometu lijekova i opojnih droga;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni inspektorat rada

Federalni inspektorat rada vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa i kolektivnih ugovora koji se odnose na:

 • radno-pravni položaj zaposlenika i drugih lica angažovanih na radu kod poslodavca;
 • zaključivanje ugovor o radu;
 • obavezu poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje;
 • status pripravnika i volontera;
 • poštivanje radnog vremena zaposlenika;
 • odmori i odsustva zaposlenika;
 • zaštita zaposlenika (maloljetnika, žena i materinstva, zaposlenika privremeno ili trajno nesposobnog za rad);
 • isplatu plaće i naknade plaće, dr;
 • prestanak ugovora o radu;
 • zaštitu zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa;
 • pravilnik o radu;
 • omogućavanje zaposlenicima formiranje vijeća zaposlenika;
 • obavezu konsultacije poslodavca sa vijećem uposlenika u propisanim slučajevima;
 • pribavljanje predhodne saglasnosti vijeća zaposlenika u propisanim slučajevima;
 • zapošljavanje stranaca;
 • organizovanje i provođenje štrajka;
 • posredovanje u zapošljavanju;
 • zabranu upotrebe duhanskih proizvoda;
 • zaštitu na radu zaposlenika;
 • primjenu propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata;
 • primjenjenost propisa pri projektovanju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz uvoza;
 • redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti;
 • osiguranje uvjeta rada zaposlenika, izloženost opasnostima i štetnostima i preduzetim mjerama za njihovo otklanjanje;
 • osiguranje i provođenje psiho-fizičke zaštite zaposlenika, a u ovisnosti od tehničko-tehnoloških procesa rada;
 • obučenost zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za radno mjesto i tehničko-tehnološki proces rada;
 • korištenje odgovarajućih sredstava lične zaštite;
 • kontrolu privrednih društava koja se bave periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U skladu sa Zakonom o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016, 89/2018 i 44/2022), član 160.,  federalni inspektor rada obavlja neposredni inspekcijski nadzor u privrednim društvima, preduzećima i ustanovama od interesa za Federaciju.

Federalni urbanističko-ekološki insepktorat

Federalni urbanističko – ekološki inspetkorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem  zakona i propisa koji se odnose na:

 • prostorno planiranje;
 • korištenje zemljišta na nivou Federacije BiH;
 • zaštite okoliša;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

 

Federalni saobraćajni inspektorat

 

Federalni saobraćajni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje;
 • upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture;
 • zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje;
 • odvijanje javnog prevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rent-a-car, prijevoz za lične potrebe i dr.);
 • licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem cestovnom prometu;
 • rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom;
 • provođenje propisa u međunarodnom i međuntitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe;
 • izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja, uređaja i opreme;
 • odvijanje željezničkog saobraćaja i provođenje mjera sigurnosti u željezničkom saobraćaju;
 • sistem veza i njegovo funkcionisanje;
 • sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu;
 • žičarama, dizalima i cjevovodnim transportom;
 • zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu;
 • poštanski saobraćaj;
 • vršenje javnih ovlasti od strane pravnih lica iz oblasti saobraćaja;
 • nadzor i kontrola podzemnih instalacija;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni poljoprivredni inspektorat

Federalni poljoprivredni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se    odnose na:

 

 • poljoprivredno zemljište, raspolaganje, gospodarenje, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta, prostorno uređenje u odnosu na poljoprivredno zemljište;
 • promet i korištenje min.đubriva (vještačkog đubriva);
 • promet, upotrebu i ovlaštenja subjektima za aplikaciju FFS-a (zaštitnih sredstava), mašine,uređaje i alate za aplikaciju;
 • primarnu poljoprivrednu biljnu proizvodnju
 • ispunjavanje uvjeta za registraciju i prometovanje reprodukcionim materijalima u poljoprivredi, prometovanjem FFS-a (poljoprivredne apoteke);
 • ispunjavanje uvjeta za registraciju i prometovanje reprodukcionim materijalima u poljoprivredi (rasadnici sadnog i proizvođači sjemenskog materijala);
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju proizvodnih površina i objekata za proizvodnju i skladištenje u biljnoj proizvodnji;
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju uvoznika i distributera FFS-a, min.đubriva sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja;
 • fitosanitarni nadzor roba i reguliranih objekata, FFS-a, min.đub.ISPM 15, u prekograničnom prometu;
 • unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja;
 • unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim;
 • fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu sa ISPM 15 u unutrašnjosti;
 • Sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti
 • primarnu poljoprivrednu animalnu proizvodnju
 • pčelarstvo, proizvodnju meda, pčelinjih društava i matica, uzgoj i selekciju, registre;
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju subjekata i objekata za proizvodnju i uzgoj domaćih životinja;
 • uzgoj, selekciju i uvoz domaćih životinja, registraciju uzgajivača i proizvođača, kao i uvoznika domaćih životinja;
 • ispunjavanje tehničko-proizvodnih uvjeta za registraciju subjekata i objekata za proizvodnju i skladištenje stočne hrane;
 • proizvodnju, promet i upotrebu stočne hrane sa aspekta kvaliteta;
 • slatkovodno ribarstvo, zaštitu riba, akvakulturu, ribnjake i ribolovna područja, ribičke udruge i udruživanja (rad Saveza);
 • zaštitu auhtotonosti poljoprivrednih biljnih i životinjskih vrsta u domenu nadležnosti sektora poljoprivrede;
 • poticajne mjere u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi i ruralnom razvoju;
 • prvi stepen primarne prerade i skladištenje primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • registraciju subjekata u proizvodnji i obradi duhana, primarnu proizvodnju i otkup duhana;
 • registraciju subjekata u proizvodnji vina i rakije, proizvodne voćnjake i vinograde, ispunjenje zakonskih obaveza po pripadajućim registrima; 
 • Udruge i udruživanje u skladu sa općim Zakonom o zadrugama u djelu koji se odnosi na poljoprivredno udruživanje;
 • Institucije/subjekti sa povjerenim poslovima i ovlaštenjima od strane resornih organa i institucija za djelovanje u domenu nadležnosti sektora poljoprivrede i prerade po osnovama resornim propisima nadzorno dodjeljenih ovlasti za federalni nivo nadzora;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni šumarski inspektorat

Federalni šumarski inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem   zakona i drugih propisa koji se odnose na:

                

 • zaštitu i čuvanje šuma;
 • gospodarenje šumama i šumskim zemljištem;
 • zaštitu šuma od bolesti i štetočina;
 • upravljanje šumama i šumskim zemljištem;
 • šumske radove, objekte, pilane i dr.;
 • katastar šuma i šumskog zemljišta;
 • sjemensku djelatnost i sadne materijale u šumarstvu;
 • promet drveta i šumskih proizvoda;
 • vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o šumama;
 • poslovi fitosanitarnog inspektora u domenu šumskog bilja i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja;
 • lovstvo (zaštita i uzgoj divljači, uređenje lovišta, lovljenje i dr.);
 • unapređenje lovstva;
 • rad lovačkih organizacija;
 • zaštita prirode;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni vodni inspektorat

Federalni vodni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 

 • vode, kvalitet voda i korištenje voda;
 • uređenje vodotoka i vodoprivredih objekata;
 • eksploataciju mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen);
 • izgradnju objekata u vodotoku ili u blizini vodotoka;
 • upravljanje vodoprivredom i vođenje vodoprivrednog katastra;
 • izvršavanje međudržavnih i međunarodnih obaveza za vode;
 • vršenje javnih ovlasti od javnih preduzeća za vodna područja i drugih pravnih osoba u primjeni zakona i drugih propisa o vodama;
 • zaštitu od voda;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni veterinarski inspektorat

Federalni veterinarski inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na:

 

 • zdravstvenu zaštitu životinja, kretanje i transport;
 • suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja;
 • zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu;
 • ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uslova za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr., kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.)
 • obavljanje veterinarske djelatnosti i upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vještačku oplodnju;
 • proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje;
 • organizovanje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi;
 • vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat

Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
 • tehničke mjere pri vršenju rudarske djelatnosti;
 • zaštitu na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;
 • zaštitu od požara i ekspolozija pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;
 • izgradnju i održavanje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja;
 • transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom;
 • planiranje, projektovanje, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, remonta elektroenergetskih objekata i postrojenja, ugrađivanja električnih uređaja, instalacija i trošila i njihove upotrebe;
 • elektoenergetske tehničke standarde i normative;
 • proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju elektirčne energije;
 • korištenje, održavanje i unaprijeđenje elektoenergetskih postrojenja;

tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom;

 • kontrolu kod proizvođača opreme, izvođača radova i korisnika elektroenergetskih objekata, postrojenja i uređaja koji sa električnim instalacijama čine tehnološku cjelinu i namjenjeni su za proizvodnju, prenos, distribuciju i korišćenje električne energije (elektroenergetski objekti i postrojenja);
 • planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom;
 • termoenergetske tehničke standarde i normative;
 • korištenje i održavanje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom i ocjenu njihove tehničke ispravnosti i sigurnosti;
 • tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom;
 • Praćenje kontrole kvaliteta naftnih derivata
 • Kontrolu provođenja programa i dinamike provođenja monitoringa utvrđivanja usklađenosti kvaliteta naftnih goriva;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.