Organizacija Kategorije: Unutrašnja organizacija

Sekretar Uprave

Sekretar Uprave obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Uprave i u tom cilju koordinira i usmjerava rad svih osnovnih organizacionih jednica koje postoje u Upravi. U ostvarivanju ovih funkcija, sekretar Uprave ima sljedeća ovlaštenja da:

 • koordinira rad svih osnovnih organizacionih jedinica i u tom pogledu ostvaruje neposrednu saradnju sa svim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica,
 • preduzima mjere kojima se obezbjeđuje relizaciju poslova iz nadležnosti Uprave, a prvenstveno poslova koji su utvrđeni u godišnjem programu rada Uprave,
 • obezbjeđuje izvršavanje poslova po nalogu direktora Uprave,
 • direktora Uprave redovno usmeno i pismeno upoznaje o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i da predlaže direktoru preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i da na taj način pomaže direktoru u rukovođenju Upravom.

Navedene poslove sekretar Uprave ostvaruje u dogovoru sa rukovodiocima svih osnovnih organizacionih jedinica, a rukovodioci tih jedinica su obavezni postupiti po dogovoru koji je utvrđen sa sekretarom Uprave. 

Pored poslova koji se odnose na ovlaštenja u vezi kordinacije i usmjeravanja rada svih osnovnih organizacionih jedinica, sekretar Uprave neposredno vrši i sljedeće poslove:

 • potpisuje pojedinačna akta iz nadležnosti Uprave za koja je ovlašten rješenjem direktora Uprave,
 • u saradnji sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica, putem Sektora za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove, objedinjava godišnji programa rada Uprave i, nakon razmatranja na Stručnom kolegiju, dostavlja ga direktoru na usvajanje,
 • objedinjava izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti Uprave koje izrađuju rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica u pitanjima iz nadležnosti jedinice kojom rukovode i te materijale dostavlja direktoru na dalji postupak,
 • odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave koji se odnose na poslove iz nadležnosti sekretara Uprave.
01

Aktuelnosti

02

Materijali

Kabinet direktora

U Kabinetu  direktora vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • organizovanje vršenja stručnih i administrativno – tehničkih poslova za potrebe direktora i sekretara Uprave;
 • vršenje poslova na prijemu i tehničkom kompletiranju materijala iz nadležnosti osnovnih organizacionih jedinica koji se dostavljaju direktoru Uprave na razmatranje i odlučivanje sa odgovarajućim mišljenjem;
 • ostvarivanje službene korespondencije sa svim federalnim i drugim organima i međunarodnim organizacijama u pitanjima u kojima ima učešće direktor Uprave, sekretar Uprave i drugi rukovodeći državni službenici i poslovi koji se odnose na servisiranje tih aktivnosti;
 • organizovanje i vršenje poslova koji se odnose na dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Uprave koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Federacije; praćenje rada sjednica tih organa na kojima se razmatraju materijali Uprave i o tome blagovremeno upoznavanje direktora radi prisustva na tim sjednicama;
 • organizovanje vršenja poslova na pripremanju podataka iz nadležnosti Uprave radi informisanja nadležnih organa i javnosti i u tim pitanjima ostvarivanje komunikacijske saradnje sa sredstvima javnog informisanja (portparolski poslovi);
 • organizovanje prevođenja i lektorisanja materijala iz nadležnosti Uprave koji se dostavljaju Vladi Federacije, Parlamentu Federacije i drugim organima na razmatranje i usvajanje;
 • organizovanje aktivnosti na održavanju sjednica Stručnog kolegija direktora, vođenje zapisnika na sjednicama i njegovo dostavljanje sekretaru Uprave i rukovodiocima osnovnih jedinica na realizaciju;
 • organizovanje protokolarnih aktivnosti prilikom službenih posjeta predstavnika drugih organa i međunarodnih organizacija Upravi;
 • pripremanje pitanja iz nadležnosti Kabineta za program rada i izvještaj o radu Uprave;
 • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Kabineta po nalogu direktora Uprave u skladu sa Zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
01

Aktuelnosti

02

Materijali

Sektor za pravne i opće poslove

Sektoru za pravne i opće poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • izrada podzakonskih propisa i općih akata koje donosi Uprava i izrada konačnih tekstova propisa i općih akata Uprave koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale osnovne organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa i općih akata;
 • izrada konačnih tekstova ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih općih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale osnovne organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
 • pripremanje odgovora na tužbe u radnim sporovima;
 • zastupanje Uprave pred sudovima u radnim sporovima pokrenutim tužbama protiv Uprave;
 • pripremanje i izrada žalbi i odgovora na žalbe na odluke sudova donesenih u radnim sporovima;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izradi stručnih objašnjenja koja se odnose na primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave na upite građana, organa vlasti ili pravnih osoba;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izradi mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje federalni organi uprave dostavljaju na mišljenje Upravi;
 • pripremanje rješenja o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose;
 • vođenje poslova personalne evidencije;
 • sudjelovanje u izradi nacrta godišnjeg plana obučavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika Uprave;
 • organizovanje i vršenje cjelokupnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja iz nadležnosti Uprave;
 • organizovanje i vršenje poslova na prijemu i otpremi službene pošte iz nadležnosti Uprave;
 • pripremanje pitanja iz nadležnosti sektora za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

U Odsjeku za pravne i opće poslove vrše se sljedeći poslovi:

 • izrada podzakonskih propisa i općih akata koje donosi Uprava i izrada konačnih tekstova propisa i općih akata koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale osnovne organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;
 • izrada konačnih tekstova ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih općih akata koje u vidu prednacrta pripremaju ostale osnovne organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;
 • pripremanje odgovora na tužbe u radnim sporovima;
 • zastupanje Uprave pred sudovima u radnim sporovima pokrenutim tužbama protiv Uprave;
 • pripremanje i izrada žalbi i odgovora na žalbe na odluke sudova donesenih u radnim sporovima;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izrada stručnih objašnjenja koja se odnose na primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave na upite građana, organa vlasti ili pravnih osoba;
 • pomaganje drugim osnovnim organizacijskim jedinicama pri izradi mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje federalni organi uprave dostavljaju na mišljenje Upravi;
 • pripremanje rješenja o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose;
 • pružanje pravne pomoći kod ostvarivanja prava uposlenika;
 • vođenje poslova personalne evidencije;
 • sudjelovanje u izradi nacrta godišnjeg plana obučavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika Uprave;
 • proučavanje organizacije rada Uprave i predlaganje mjera za njeno unapređenje;
 • pripremanje pitanja iz nadležnosti odsjeka za godišnji programa rada i Izvještaj o radu Sektora u okviru kojeg djeluje;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

U Pisarnici se vrše sljedeći poslovi:

 • nakon signiranja vrši primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte odnosno akata;
 • zavođenje akata;
 • združivanje akata;
 • dostavljanje akata u rad;
 • razvođenje akata i predmeta;
 • vođenje rokovnika predmeta;
 • otpremanje pošte;
 • stavljanje predmeta i akata u arhivu kroz arhiviranje i njihovo čuvanje;
 • vođenje evidencije o aktima i predmetima koji se arhiviraju;
 • vršenje predaje tih akata nadležnom arhivu, ili uništenje arhiviranih akata u skladu sa zakonom;
 • vršenje organizovanja kurirskih poslova na dostavi pošiljki unutar Uprave i organima uprave i drugim institucijama sa sjedištem u Sarajevu, kao i na njihovoj dopremi na poštu i sa pošte;
 • obavljanje i drugih poslova i zadataka iz nadležnosti Pisarnice.
01

Aktuelnosti

02

Materijali

Sektor za zastupanje

           U sektoru za zastupanje vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • pripremanje i pismena izrada drugostepenih rješenja povodom izjavljenih žalbi za prvostepena rješenja kantonalnih inspektora (u provođenju federalnih propisa), uz usmene i pismene konsultacije sa glavnim federalnim inspektorom iz upravne oblasti na koju se odnosi prvostepeno rješenje;
 • pripremanje i pokretanje parničnog postupka putem tužbi;
 • pripremanje i pokretanje krivičnog postupka putem krivičnih prijava;
 • pripremanje, pokretanje i vođenje izvršnog postupka po konačnim i izvršnim rješenjima koja glase na novčana potraživanja;
 • pripremanje, pokretanje i vođenje izvršnog postupka po konačnim i izvršnim prekršajnim nalozima;
 • pripremanje, pokretanje i vođenje upravnog postupka u predmetima kojima je potrebno utvrditi određeno činjenično stanje;
 • zastupanje Uprave pred općinskim sudovima – prekršajnim odjeljenjima u postupcima pokrenutim po zahtjevima okrivljenih za sudsko odlučivanje po izdatim prekršajnim nalozima;
 • zastupanje Uprave pred opštinskim sudovima – prekršajnim odjeljenjima u postupcima pokrenutim po zahtjevu za vođenje prekršajnog postupka podnešenih od strane Uprave
 • zastupanje Uprave pred drugim državnim organima;
 • pripremanje i izrada žalbi na sve odluke sudova donešenih u parničnom, prekršajnom, krivičnom i upravnom postupku;
 • pripremanje i izrada pismenih odgovora na izjavljene žalbe u parničnom, prekršajnom, krivičnom i upravnom postupku;
 • pripremanje i izrada tužbi protiv drugostepenih upravnih i sudskih odluka radi pokretanja upravnog spora;pripremanje i izrada odgovara na tužbe izjavljene protiv drugostepenih odluka Uprave;
 • pripremanje i izrada prijedloga za povrat u pređašnje stanje u prekršajnom postupku;
 • pripremanje i izrada prijedloga za obnovu svih vrsta postupaka; priprema i izrada zahtjeva za zaštitu zakonitosti;
 • unošenje prekršajnih naloga u CIPS i obavljanje dokumentacijskih poslova;
 • praćenje i analiza propisa i izrada pravnih mišljenja
 • obavljanje i drugih poslova u cilju pravne zaštite Uprave i poduzimanje odgovarajućih mjera za rješavanje spornih situacija u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.
01

Aktuelnosti

02

Materijali

Član 8.

(sektor za materijalno-finansijske poslove)

 

     U sektoru za materijalno-finansijske poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • izrada srednjoročnih (DOB-Dokument okvirnog budžeta) i godišnjih finansijskih planova potreba Uprave, obezbjeđuje i koordinira realizacija tog plana prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim budžetom Federacije i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora;
 • izrada tromjesečnih finansijskih planova i njihovo dostavljanje Federalnom ministarstvu finansija na realizaciju, a na osnovu tih planova izrada mjesečnih planova potreba finansijskih sredstava (po ekonomskim kodovima);
 • vršenje obračuna plaća i doprinosa, kao i svih vrsta naknada za državne službenike i namještenike Uprave;
 • vršenje prijema i kontrole računa i obezbjeđenje plaćanja putem Trezora;
 • učešće u izradi rješenja i drugih pojedinačnih akata iz oblasti finansija koja služe za isplatu svih vrsta troškova;
 • vođenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva;
 • izrada godišnjeg obračuna i periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta Uprave;
 • vođenje potrebne evidencije, zaduženja i vršenje potrebnih priprema za popis sredstava i izvora sredstava i obračun amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava Uprave;
 • izrada izvještaja i drugih materijala iz nadležnosti sektora,
 • vršenje analiza finansijskih planova i izvještaja i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
 • osiguranje poslovne saradnje sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija;
 • pripremanje pitanja iz nadležnosti Sektora za program rada i izvještaj o radu Uprave;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.
01

Aktuelnosti

02

Materijali

Član 9.

(Sektor za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove)

 • U sektoru za tehničku podršku i plansko-analitičke poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:
 • informaciono-dokumentacioni poslovi na izradi dugoročne strategije, planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje najsloženijeg informacionog sistema za potrebe Uprave i njegovo uvezivanje u jedinstven elektronski sistem federalnih organa i drugih institucija Federacije, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje u svim uslovima, uz projektovanje i instaliranje najsavremenijih rješenja softverske zaštite tajnosti i integriteta podataka;
 • izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka Uprave o obavljenim inspekcijskim nadzorima, preduzetim upravnim mjerama i donesenim sudskim presudama po žalbama na izrečene kazne od strane federalnih inspektora putem prekršajnih naloga, redovna kontrola rada aplikativnih softvera i baza podataka, održavanje računarske mreže i operativnih sistema računarske opreme;
 • studijsko-analitički poslovi na izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u vezi sa izgradnjom i funkcionisanjem informacionog sistema Uprave;
 • izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti primjene informacionih tehnologija, kao i izrade projektnih zadatka i rješenja u toj oblasti;
 • planiranje, projektovanje i uspostavljanje interoperabilnosti sa drugim državnim institucijama sa kojima se ostvaruje saradnja potrebna za obavljanje poslova u Upravi.
 • stručno-operativni poslovi na izradi odgovarajućih planova i programa za obučavanje i osposobljavanje federalnih inspektora, drugih državnih službenika i namještenika u vezi sa primjenom propisa kojima je uređena oblast inspekcijskog nadzora;
 • operativni poslovi na realizaciji projekata na nivou Uprave koji imaju razvojni karakter, uključujući razvojne projekte u oblasti informacionih tehnologija kao i drugih projekata koji podrazumijevaju podizanje efikasnosti svih organizacionih jedinica Uprave;
 • studijsko-analitički poslovi na objedinjavanju i izradi planova i programa inspekcijskog nadzora Uprave, kao i izvještaja i analiza o obavljenim inspekcijskim nadzorima Uprave i dostavljanje istih nadležnim organima državne službe;
 • izrada planova i programa javnih nabavki i održavanja računarske opreme, motornih vozila i drugih materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Uprave;
 • prikupljanje, sređivanje i obrada podataka za vršenje informaciono-dokumentacionih, stručno-operativnih i operativno-tehničkih poslova u oblasti primjene informacionih tehnologija;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

   

  U Odsjeku za informatičku podršku vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

  • izrada prijedloga dugoročne strategije, planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacionog sistema za potrebe Uprave (osiguravanje veze sa svim inspektoratima i inspektorima u sjedištu Uprave i na svim graničnim mjestima i carinskim ispostavama u Federaciji BiH);
  • održavanje i obezbjeđenje nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Uprave u svim uslovima, uz projektovanje i instaliranje najsavremenijih rješenja softverske zaštite tajnosti i integriteta podataka;
  • razvoj i redovna kontrola rada aplikativnih softvera i baza podataka, održavanje računarske mreže i operativnih sistema računarske opreme;
  • izrada elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti primjene informacionih tehnologija, kao i izrade projektnih zadatka i rješenja u toj oblasti;
  • planiranje, projektovanje i uspostavljanje interoperabilnosti sa drugim državnim institucijama sa kojima se ostvaruje saradnja potrebna za obavljanje poslova u Upravi;
  • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

   

  U Odsjeku za plansko-analitičke poslove vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

  • prikupljanje planova i programa inspekcijskog nadzora od inspektorata, te objedinjavanje i izrada objedinjenih planova i programa inspekcijskog nadzora Uprave, kao i izvještaja i analiza o obavljenim inspekcijskim nadzorima i dostavljanje istih nadležnim organima državne službe;
  • izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka Uprave o obavljenim inspekcijskim nadzorima, preduzetim upravnim mjerama i donesenim sudskim presudama po žalbama na izrečene kazne od strane federalnih inspektora putem prekršajnih naloga;
  • izrada odgovarajućih planova i programa Uprave za obučavanje i osposobljavanje federalnih inspektora, drugih državnih službenika i namještenika u vezi sa primjenom propisa kojima je uređena oblast inspekcijskog nadzora;
  • izrada planova i programa javnih nabavki i održavanja računarske opreme, motornih vozila i drugih materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Uprave;
  • izrada izvještaja o korištenju i održavanju motornih vozila i priprema podataka za osiguranje motornih vozila, uposlenika, nabavku stalnih osnovnih sredstava;
  • organizovanje aktivnosti na osiguranju i tehničkom pregledu vozila, obezbjeđenja parkiranja i održavanja motornih vozila;
  • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Pravilnikom.

   

Sektor za unutarnju kontrolu

         U sektoru za unutarnju kontrolu vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 

 • zaprimanje i razmatranje prijave i predstavke građana na rad uposlenika Uprave;
 • provjeravanje navoda iz prijava i predstavki i izvještavanje direktora Uprave o utvrđenom činjeničnom stanju;
 • vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza po podnesenim disciplinskim prijavama protiv državnih službenika i namještenika na zahtjev direktora Uprave radi utvrđivanja osnovanosti disciplinske prijave, a prije dostavljanja prijave medijatoru i pokretanja disciplinskog postupka;
 • vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza kod nastupanja materijalne štete u vršenju državne službe od strane državnih službenika i namještenika, te izvještavanje direktora Uprave, odnosno Komisije za utvrđivanje postojanja štete, njene visine i okolnosti pod kojima je šteta učinjena, odnosno krivice državnog službenika za učinjenu štetu;
 • vršenje provjera i prikupljanje činjenica i dokaza po zahtjevu direktora Uprave u slučajevima kada postoje indicije ili saznanja o povredi službene dužnosti od strane državnog službenika ili namještenika, a prije eventualnog podnošenja disciplinske prijave od strane direktora Uprave;
 • praćenje pravilnosti korištenja službenih vozila kroz sustav GPS praćenja;
 • praćenje poštivanja radnog vremena od strane uposlenika i elektronskog evidentiranja prisustva na poslu;
 • kontrola pravilnosti izvješćivanja sa službenih putovanja i realiziranja naloga za službena putovanja;
 • praćenje primjene kancelarijskog poslovanja;
 • praćenje pravilnosti primjene Zakona o inspekcijama F BiH i Zakona o upravnom postupku prilikom vršenja inspekcijskog nadzora i vođenja upravnog postupka;
 • izrada mjesečnih izvještaja po organizacijskim jednicima i uposlenicima o utvrđenim nepravilnostima;
 • praćenje ažurnosti vođenja evidencija koje se vode u Upravi;
 • obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora po nalogu direktora Uprave u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.
01

Aktuelnosti

02

Materijali

Sektor granične inspekcije

          U sektoru granične inspekcije vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu;
 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu;
 • uzimanje uzoraka i analiza po službenoj dužnosti;
 • kontrolu kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća;
 • pregledanje deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija;
 • službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija;
 • nadzor nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju;
 • sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni tržišni inspektorat

Federalni tržišni inspektorat obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na:

 

 • obavljanje trgovine, trgovinskih usluga i drugih trgovinskih usluga sa inozemstvom;
 • obavljanje obrta i posebnih obrta;
 • kontrolu kakvoće proizvoda na mjestima proizvodnje i prometu, te ponovnu kontrolu kakvoće kod uvoznika tih proizvoda za koje je dobiveno Uvjerenje o kakvoći;
 • kontrolu neprehrambenih proizvoda u prometu kod uvoznika, distributera i trgovaca u svezi provjere da li ispunjavaju sigurnosne zahtjeve, odnosno primjenu propisanih mjera u slučaju kada proizvodi ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve;
 • kontrolu primjene Zakona o kontroli cijena (način formiranja cijena, kontrola zaštitnih cijena i cijena proizvoda i usluga od posebnog interesa za Federaciju BiH koje propisuje Vlada F BiH);
 • kontrolu ispunjenosti mjeriteljskih uvjeta kod proizvođača, uvoznika i vlasnika mjerila;
 • kontrolu plemenitih kovina kod proizvođača, uvoznika i trgovaca;
 • kontrolu količine i označavanja pretpakirnih proizvoda kod proizvođača i uvoznika;
 • kontrolu primjene propisanih prava potrošača;
 • kontrolu primjene propisa kojima su propisana prava intelektualnog vlasništva, posebno autorskih prava zaštitu izuma, patenta, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, geografskog podrijetla
 • nadzor nad primjenom propisa kojima je propisana ograničena uporaba duhanskih prerađevina-uvjeti prodaje i promidžba duhanskih prerađevina,
 • kontrolu izdavanja fiskalnih računa,
 • kontrolu upravljanja ambalažnim otpadom
 • kontrolu upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
 • nadzor nad Federalnom direkcijom robnih rezervi
 • kontrolu primjene Uredbe o kesama tregericama
 • obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
 • obavljanje turističke djelatnosti, odnosno pružanje usluga i posredovanja u turističkom prometu;
 • zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturno-povijesni spomenici, etnografske znamenitosti i dr.);
 • zaštitu prava korisnika turističkih i ugostiteljskih usluga;
 • reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude;
 • osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte;
 • obveznici plaćanja boravišne pristojbe naplata i raspoređivanje sredstava boravišne pristojbe;
 • nadzor nad naplatom članarine turističkim zajednicama;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

Federalni inspektorat za hranu

Federalni inspektorat za hranu obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti;
 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane u proizvodnji i preradi;
 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane u maloprodaji;
 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti;
 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje u prozvodnji i preradi hrane za životinje bez obzira na porijeklo;
 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane za životinje u maloprodaji bez obzira na porijeklo;
 • službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom u proizvodnji i na tržištu;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.