Elementor #39879

Izmjenama
i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene
novine FBiH“, broj: 91/2023), obezbijeđeno je provođenje elektronskog
kancelarijskog poslovanja, odnosno postupanja s aktima u elektronskom obliku.

U
skladu s obavezom iz člana 11. Pravilnika, Federalna uprava za inspekcijske
poslove je, uz već postojeće kontakte i načine elektronskog i konvencionalnog
prijema akata,  na svojoj web stranici
objavila adresu elektronske pošte za primanje elektronskih akata: protokol@fuzip.gov.ba.

Shodno
članu 14., akti i podnesci dostavljeni u elektronskom obliku, u skladu sa
propisima kojima se utvrđuju elektronski dokument i potpis, smatraju se
svojeručno potpisanim. Elektronskim putem dostavljeni akti i podnesci smatraju
se podnesenim organima i pravnim osobama na koje se pravilnik primjenjuje u
trenutku kada je zabilježen na poslužitelju za primanje takvih poruka. Akti i
podnesci koji su dostavljeni elektronskim putem u skladu s posebnim propisima
smatraju se dostavljenim u trenutku kad je organ stranci poslao potvrdu o
prijemu akta ili podneska.

Ako
se iz tehničkih razloga ne može pročitati akt ili podnesak primljen
elektronskim putem, o tome će se bez odlaganja obavijestiti pošiljalac akta ili
podneska elektronskim putem ili na drugi odgovarajući način. U tom slučaju,
pošiljalac je dužan ponovo poslati akt ili podnesak u ispravnom elektronskom
obliku koji je u upotrebi u organima i pravnim osobama na koje se pravilnik
primjenjuje  a u koje se šalje akt ili
podnesak ili ga dostaviti na drugi propisani način. Ako i u tom slučaju nije
moguće pročitati primljeni akt ili podnesak, smatrat će se da akt ili podnesak
nije ni podnesen. O toj činjenici službenik koji je primio akt ili podnesak
sačinjava službenu zabilješku i o istom obavještava podnosioca.