testimonial

testimonial

Izmjenama i dopunama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 91/2023), obezbijeđeno je provođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja, odnosno postupanja s aktima u elektronskom obliku.

U skladu s obavezom iz člana 11. Pravilnika, Federalna uprava za inspekcijske poslove je, uz već postojeće kontakte i načine elektronskog i konvencionalnog prijema akata, na svojoj web stranici objavila adresu elektronske pošte za primanje elektronskih akata: protokol@fuzip.gov.ba.

Shodno članu 14., akti i podnesci dostavljeni u elektronskom obliku, u skladu sa propisima kojima se utvrđuju elektronski dokument i potpis, smatraju se svojeručno potpisanim. Elektronskim putem dostavljeni akti i podnesci smatraju se podnesenim organima i pravnim osobama na koje se pravilnik primjenjuje u trenutku kada je zabilježen na poslužitelju za primanje takvih poruka. Akti i podnesci koji su dostavljeni elektronskim putem u skladu s posebnim propisima smatraju se dostavljenim u trenutku kad je organ stranci poslao potvrdu o prijemu akta ili podneska.

Ako se iz tehničkih razloga ne može pročitati akt ili podnesak primljen elektronskim putem, o tome će se bez odlaganja obavijestiti pošiljalac akta ili podneska elektronskim putem ili na drugi odgovarajući način. U tom slučaju, pošiljalac je dužan ponovo poslati akt ili podnesak u ispravnom elektronskom obliku koji je u upotrebi u organima i pravnim osobama na koje se pravilnik primjenjuje a u koje se šalje akt ili podnesak ili ga dostaviti na drugi propisani način. Ako i u tom slučaju nije moguće pročitati primljeni akt ili podnesak, smatrat će se da akt ili podnesak nije ni podnesen. O toj činjenici službenik koji je primio akt ili podnesak sačinjava službenu zabilješku i o istom obavještava podnosioca.

Elementor #39879

U provođenju inspekcijskih nadzora iz okvira svojih nadležnosti propisanih s više od 800 zakonskih i podzakonskih akata, 136 inspektorica i inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove su u 2022. godini izvršili 157.090 inspekcijkih nadzora – 11.081 u unutrašnjoj kontroli, putem 11 federalnih inspektorata i 146.009 u prekograničnoj kontroli roba pri uvozu, putem Sektora granične inspekcije.

U nadzorima su utvrđeni prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 3.556 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim teretom od 5.544.806,00 KM, te je doneseno 2.078 rješenja o izricanju upravnih mjera, 109 zabrana rada u okviru kojih je 30 subjekata privremeno zapečaćeno, te 20 zabrana uvoza neusklađenih pošiljki životnih namirnica, fitoproizvoda i predmeta opće upotrebe.

Ukupni finansijski efekti djelovanja Federalne uprave za inspekcijske poslove u 2022. godini iznose 19.809.327,25 KM.

Više o aktivnostima i rezultatima rada FUZIP u 2022. godini: https://fuzip.gov.ba/wp-content/uploads/2023/01/Materijal-za-press-25jan23-FINAL-za-medije.pdf

U 2022. godini izvršeno 157.090 inspekcijskih nadzora, a ukupni finansijski efekti rada FUZIP iznose blizu 20 miliona KM

Nova web stranica Federalne uprave za inspekcijske poslove je izrađena uz podršku Misije OSCE BiH, u okviru uspostavljene dugoročne saradnje u području jačanja profesionalizma, integriteta i kredibiliteta inspekcijske službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Unapređenjem komunikacijskog procesa sa zainteresiranim javnostima, Federalna uprava za inspekcijske poslove potvrđuje svoje dugoročno opredjeljenje za implementaciju principa dobrog upravljanja i strateškog planiranja i vođenja komunikacijskog procesa i odnosa s javnošću, a naročito transparenosti, otvorenosti, dostupnosti, participativnosti i građanske orijentacije djelovanja pri zaštiti javnog i privatnog interesa.

Zahvaljujemo Misiji OSCE u BiH za podršku dostizanju naših organizacionih ciljeva i Agenciji Lilium Digital koja je kreiranjem ove web stranice oplemenila i materijalizovala naše ideje i viziju.

Nova Web stranica Federalne uprave za inspekcijske poslove

Nova Web stranica Federalne uprave za inspekcijske poslove

U okviru aktivnosti na suzbijanju nezakonitih djelatnosti u pojedinim oblastima inspekcijskog nadzora koje su prepoznate pod pojmom sive ekonomije, Federalna uprava za inspekcijske poslove od 3.10. do 24.12.2022. godine provodi drugi ciklus pojačanih inspekcijskih nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.
Predmet inspekcijskih kontrola koje se provode u skladu s “Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar-decembar 2022. godine” su, između ostalog, prometovanje drvnih sortimenata, promet građevinskog materijala, izdavanje fiskalnih računa, kontrola cijena po osnovu odluka Vlade FBiH, korištenje autorskih prava, upravljanje elektronskim otpadom, upotreba kesa tregerica, te nadzor nad robnim rezervama FBiH.

Apelujemo na privredne subjekte da usklade svoje poslovanje s pozitivnim propisima kako ne bi bili predmet sankcionisanja.

Pozivamo građane da sve nepravilnosti prijave putem forme za prijave na web stranici, poštom na našu adresu ili na telefon za prijave 033/22 66 44.

fuzip

fuzip

U skladu s članom 84. Zakona inspekcijama FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 73/2014 i 19/2017 – odluka US), pravna i fizička lica mogu podnijeti pisani zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor. Nadležna inspekcija će o poduzetim mjerama izvjestiti podnosioca zahtjeva pisano u roku 15 dana od dana okončanja inspekcijskog nadzora. Odredbe ovog člana ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadrži dokaze koji upućuju na grubu povredu zakona, u kojem slučaju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i poduzimaju zakonom utvrđene aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog stanja.
Prema članu 41. istog Zakona, inspektor je dužan čuvati službenu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vršenje inspekcijskog nadzora. Inspektor je dužan čuvati tajnost prijave i druge informacije koje se tiču inspekcijskog nadzora. Dužnost čuvanja službene tajne u smislu st. 1) i 2) ovog člana traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti inspektora.
Prijave je moguće podnijeti putem obrasca za prijave i kontakata Federalne uprave za inspekcijske poslove dostupnih na ovoj web stranici.

Fuzip

Fuzip