Zabranjen uvoz dječijih lutki

Dana 11.12.2019. godine, sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na Carinskoj ispostavi (CI) Halilovići je u toku redovnog pregleda pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječijih lutki porijeklom iz Kine.

Prema nalazima hemijske analize od 16.12.2019. godine, utvrđeno je da ispitani uzorak, zbog povećanog sadržaja di(2-etiheksil) ftalata (DEHP), ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/10), te ne ispunjava parametre kvalitete i sigurnosti za opću upotrebu propisane Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe (“Službeni glasnik RBiH”, broj: 2/92, 13/94).

Shodno navedenom, uvoz zdravstveno neispravne pošiljke u količini od 480 dječijih lutki je zabranjen, te je naređeno njeno uništenje.

 

– KRAJ –