Unapređenje daljnje saradnje između federalnih, kantonalnih inspektora za hranu i Agencije za sigurnost hrane BiH

Koordinacija rada između federalnih i kantonalnih inspektora za hranu, saradnja sa Agencijom za sigurnost hrane BiH, laboratorijski kapaciteti, osiguranje finansijskih sredstava u budžetu potrebnih za ispitivanje hrane, značaj i uloga udruženja potrošača, prava potrošača, opremljenost inspektora te važeći zakonski propisi bile su teme održanog sastanka direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića i glavnog federalnog inspektora za hranu Nermina Smajlagića s predstavnicima Agencije za sigurnost hrane BiH, udruženja potrošača, kantonalnih ministarstava i općinskih organa nadležnih za sanitarnu inspekciju.

Tokom sastanka u zgradi Vlade FBiH u Mostaru zaključeno je da nema dovoljno uposlenih inspektora za hranu, da su finansijska sredstva za opremanje i uzimanje službenih uzoraka nedostatna, da je važeća zakonska regulativa koja datira od prije 50 i više godina odavno trebala da bude stavljena van snage, kao i da je više nego neophodno usvajanje nove direktive EU o službenim kontrolama (625 /2017) na nivou BiH.

Predloženo je sljedeće:

  • da se u svim kantonima u Federaciji BiH izradi prijedlog zajedničkog akta prema nadležnim organima u vezi navedenih zaključaka,
  • da se redovno na mjesečnom nivou održavaju sastanci putem zoom-platforme.

Prisutni su dali podršku ovakvoj vrsti i načinu komunikacije, što pored svih navedenih ograničenih slabosti, ostavlja utisak  da postoji želja aktera sastanka za još boljim radom u segmentu sigurnosti hrane i zaštite domaće proizvodnje.