U prva dva mjeseca 2020. godine, inspektori FUZIP izvršili 21.920 inspekcijskih nadzora

 

 

 

 

 

 

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) je u vršenju redovnih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u toku januara i februara 2020. godine ostvarila sljedeće rezultate:  

  • Izvršeno je 21.920 inspekcijskih nadzora, od toga 20.828 u prekograničnom i 1.092 u unutrašnjem prometu;
  • uzeto je 836 uzoraka, te izdato 268 fitocertifikata;
  • izdato je ukupno 21.116 rješenja, od kojih 20.828 u prekograničnom i 288 u unutrašnjem prometu;
  • utvrđeno je 195 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 255.440,00 KM;
  • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 887.776,75 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, te pripadajuće takse
  • izrečene 2 zabrane uvoza roba u prekograničnom prometu.

 

U nadzorima je učestvovalo svih deset inspektorata FUZIP u unutrašnjem prometu, u oblastima zdravstva, poljoprivrede, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, termo i elektroenergetike, rada, trgovine, turizma i ugostiteljstva, te Sektor granične inspekcije u prekograničnom prometu u oblastima sanitarne, fitosanitarne i tržišne inspekcije. Ukupni finansijski efekti rada federalnih inspektora u prva dva mjeseca 2020. godine iznose 1.143.216,75 KM

Prema dostupnim podacima iz kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, inspektori federalne i kantonalnih uprava su u pomenutom periodu zatekli 219 osoba na radu nacrno

U osvrtu na rezultate rada, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove gospodin Anis Ajdinović je izjavio: „Kao i prethodnih godina, u vršenju inspekcijskih nadzora ustrajavali smo na održavanju kontinuiteta u vezi s kontrolama obavljenim u prethodnoj godini, a akcenat je stavljen na borbu protiv sive ekonomije, zaštitu okoliša, kontrolu poticaja u poljoprivredi, ispunjavanje zakonskih obaveza iz oblasti cestovnog prijevoza, te iz oblasti veterinarskih, higijenskih i sanitarnih standarda privrednih subjekata koji posluju s hranom, s ciljem unaprjeđenja zaštite zdravlja stanovništa i zaštite potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Rezultati rada federalnih inspektora u prva dva mjeseca tekuće godine pokazuju povećanje ukupnog broja izvršenih nadzora u odnosu na isti period prethodne godine, kada je izvršeno ukupno 19.762 nadzora. Povećan broj izdatih rješenja o otklanjanju nedostataka potvrđuje opredjeljeljenje Federalne uprave za inspekcijske poslove da se represivno djelovanje u najvećoj mogućoj mjeri zamijeni preventivnim i korektivnim djelovanjem. Naime, kaznena politika nije pravac djelovanja inspekcijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine, već proizilazi iz stepena kršenja pravnih propisa i procjene rizika kod subjekata nadzora.

Tokom 2020. godine, u okviru aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, pitanje fiskalizacije i izdavanja fiskalnih računa će biti jedno od prioritetnih područja zajedničkog djelovanja inspekcijskih organa u FBiH.

Ovim putem želimo najaviti početak novog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora u borbi protiv sive ekonomije, koji će se realizovati u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove počev od 16.3.2020. godine i trajati do kraja 2020. godine.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.“

Ovim putem također obavještavamo javnost da, iako kadrovski ograničeni, posebnu pažnju i veliku energiju smo uložili u reorganizaciju i preraspodjelu poslova u Sektoru granične inspekcije gdje smo povodom širenja korona virusa pojačali inspekcijske nadzore i u skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva dodijelili posebna ovlaštenja za federalne sanitarne inspektore zadužene za kontrolu lica na graničnim prelazima i Aerodromu Sarajevo.

 Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 /22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba

 

7 thoughts on “U prva dva mjeseca 2020. godine, inspektori FUZIP izvršili 21.920 inspekcijskih nadzora

  1. Povratni ping: แทงหวย
  2. Povratni ping: quik
  3. Povratni ping: indovip link alternatif

Comments are closed.