Sigurnost hrane: postupajući po obavijesti EU RASFF, Federalni inspektorat za hranu iz prodaje povlači suhe smokve s nedozvoljenim sadržajem Aflatoksina

Postupajući po obavijesti EU RASFF (Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) o prisustvu Aflatoksina u suhim smokvama porijeklom iz Turske čiji je uvoznik Bernina d.o.o. Široki Brijeg, Federalni inspektorat za hranu pristupio je vršenju inspekcijskih nadzora u prodajnim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Inspekcijskim nadzorima je utvrđeno da se u jednom prodajnom objektu sporni proizvod nalazio u prodaji, te je zatečena količina (4 pakovanja) odmah stavljena van prometa, a protiv odgovornih će biti poduzete zakonom propisane mjere.

Kako bi se spriječila dalja distribucija spornog proizvoda, obavijest je proslijeđena i svim kantonalnim inspekcijskim organima u FBiH na dalje postupanje i djelovanje na području njihove nadležnosti.

-KRAJ-

Šta je RASFF?

RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed, sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, osnovni je alat za razmjenu informacija između kompetentnih institucija u slučajevima kada postoji rizik za ljudsko zdravlje nastao hranom, zbog kojega. su pokrenute određene mjere poput povlačenja ili zabrane uvoza određenih proizvoda.

Ciljevi RASFF-a

  • Zaštita potrošača od rizika za zdravlje uslijed konzumacije zdravstveno neispravne hrane.
  • Brza razmjena informacija između zemalja članica RASFF.
  • Sprečavanje distribucije i povlačenje proizvoda sa tržišta koji predstavljaju rizik za zdravlje potrošača

EU RASFF u BiH

 Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) slijedi osnovna načela Evropskog zakona o hrani, osniva Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine te donosi pretpostavke za uspostavljanje RASFF sistema na nivou Bosne i Hercegovine.

 Agencija za sigurnost hrane BiH predstavlja kontakt autoritet Bosne i Hercegovine, kao treće zemlje za EU RASFF Evropske Komisije i koordinira bh. sistemom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, kao nacionalna kontakt tačka.

 U sistemu na nivou BiH učestvuju institucije BiH, entiteta i BD BiH, odgovorne za sigurnost hrane, zaštitu zdravlja i interesa potrošača, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja na teritoriju naše zemlje. Pri svakoj instituciji u sistemu određene su kontakt tačke/službena lica zadužena sa protok informacija i postupanje po obavijestima na efikasan način u skladu sa procijenjenim rizikom.

Više o EU RASFF: https://fsa.gov.ba/bs/medjunarodna-saradnja/rasff/

Više o sigurnosti hrane u BiH: https://fsa.gov.ba/bs/