Saopćenje za javnost, 14.6.2019. godine

 

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović danas je održao sastanak sa gosp.Faruk Omerom, predstavnikom Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj „TIKA“ u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u prostorijama “TIKA-e”, u svrhu konsultacija, te priprema za realizaciju projekta između Federalne uprave za inspekcijske poslove i institucija inspektorata RepublikeTurske.

Poznato je da je TIKA dala ogroman doprinos obnovi, stabilizaciji i prosperitetu bosansko-hercegovačkog društva. Na sastanku se razgovaralo o projektima planiranim za naredni period, te se govorilo o razmjeni iskustava i načinu rada inspekcijskih organa između ove dvije zemlje kako bi se što bolje upoznale metodologije i načini rada u Turskoj koji bi bili od iznimnog značaja za cijelokupan rad Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Direktor Ajdinović je posebno pokazao interesovanje prema oblastima inspekcijskog nadzora u vezi sa prekograničnom kontrolom roba, zdravstvenom i higijenskom ispravnošću roba, zdravstvenom ispravnošću hrane, građevinskom i urbanističkom nadzoru kao i drugim vidovima saradnje koji mogu unaprijediti rad inspekcijskih organa.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba